مقایسۀ سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان نوجوان مصروع و غیرمصروع

مجید عیدی بایگی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یحیی اکبری شایه؛ بهمن زارع زادگان؛ علی احمدیان

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1392، ، صفحه 129-144

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسۀ سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان نوجوان مصروع و غیر مصروع 18-12 سال دوره‌های راهنمایی و متوسطه شهر اهواز در سال تحصیلی 90-1389 بود. روش پژوهش حاضر علی- مقایسه‌ای بود. جامعه پژوهش حاضر کلیه دانش‏آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر اهواز بود که در سال تحصیلی 90-1389 مشغول به تحصیل بودند. نمونه مورد بررسی شامل 24 ...  بیشتر