نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسۀ سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان نوجوان مصروع و غیر مصروع 18-12 سال دوره‌های راهنمایی و متوسطه شهر اهواز در سال تحصیلی 90-1389 بود. روش پژوهش حاضر علی- مقایسه‌ای بود. جامعه پژوهش حاضر کلیه دانش‏آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر اهواز بود که در سال تحصیلی 90-1389 مشغول به تحصیل بودند. نمونه مورد بررسی شامل 24 دانش‏آموز مصروع بود که با روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند، 24 دانش‏آموز عادی به عنوان گروه گواه نیز با آنان همتا شدند. سپس پرسشنامه سلامت روان فرم 28 سوالی در مورد هر دو گروه به صورت انفرادی اجرا شد. جهت بررسی عملکرد تحصیلی آزمودنی‌ها معدل تحصیلی سال گذشته آنان در نظرگرفته شد. داده‌های بدست آمده با روش‎های آمار توصیفی وتحلیل واریانس چند راهه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج نشان داد که بین دانش‌آموزان مصروع و دانش‌آموزان غیر مصروع در سلامت روان کلی و تمامی حیطه‌های آن (به جز اضطراب) و هم‌چنین بین عملکرد تحصیلی دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود (05/0p<) دارد. به طوری که دانش‏آموزان مصروع از نظر سلامت روان کلی، نشانه‏های جسمی، بدکارکردی اجتماعی و نشانه‏های افسردگی وضعیت نامطلوب‌تر و عملکرد تحصیلی ضعیف‌تری داشتند. ابتلا به صرع می‌تواند سلامت روان و عملکرد تحصیلی نوجوانان مصروع را کاهش دهد. پیشنهاد می‌گردد آموزش‌هایی در جهت آموزش بهداشت روانی این دانش‏آموزان و هم‌چنین آموزش‌هایی به اولیا و مربیان این افراد در جهت بهبود سلامت روان و عملکرد تحصیلی فرزندان‏شان داده شود.

کلیدواژه‌ها

آتش افروز، ب؛ پاکدامن، ش و عسگری، ع. (1387). پیش‏بینی پیشرفت تحصیلی از طریق میزان دلبستگی. فصلنامه خانواده پژوهی، سال چهارم، شماره‌ی 14، صص 203-193.
آتش افروز، ع.(1386). مقایسه سلامت عمومی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی مقطع ابتدایی خوزستان. پایان‏نامه کارشناسی ارشد روان‏شناسی تربیتی، دانشگاه چمران اهواز.
ابوالقاسمی، ع و نریمانی، م. (1385). آزمون‌های روانشناختی. اردبیل: باغ رضوان.
بحرینیان، ع و کارآمد، ا. (1384). بررسی میزان اضطراب در بیماران مبتلا به انواع صرع مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب بیمارستان امام حسین تهران و انجمن صرع ایران. پژوهش در پزشکی، دوره بیست و نه، شماره‌ی 3، صص 338-335.
خیراللهی، ش. (1389). مشکلات اجتماعی- روانی و رفتاری در بیماران مبتلا به صرع. فصلنامه انجمن صرع ایران، سال هشتم، شماره‌ی 21، ص23.
ذکایی، ع. (1378). بررسی رابطه مفهوم خود و سبک‌های اسنادی با پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان پسر سال سوم علوم تجربی دبیرستان‌های تهران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
ساعتچی، م؛ کامکاری، ک و عسگریان، م. (1389). آزمون‌های روانشناختی. تهران: نشر ویرایش.
شاملو، س. (1386). آسیب شناسی روانی. تهران: انتشارات رشد.
صالحی، م؛ فیروزکوهی مقدم، م و نجفی، م. ر. (1386). مقایسه وضعیت روانی بیماران مبتلا به صرع ژنرالیزه ایدیوپاتیک با گروه شاهد. مجله پژوهشات علوم پزشکی زاهدان. دوره‌ی نهم، شماره‌ی 1، صص 44-37.
صفوی، م؛ پارسانیا، ز و احمدی، ز. (1389). بررسی سلامت روان وشیوه‌های مقابله با استرس در خانواده بیماران مصروع مراجعه کننده به انجمن صرع ایران. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره‌ی بیست، شماره‌ی 3، صص 198-194.
مظاهری، م و افشار، ح. (1388). بررسی ساز گاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مصروع (18-12) شهر اصفهان در سال 1384. مطالعات روانشناختی، دوره‌ی سوم، شماره‌ی 5، صص 116-113.
میلانی‌فر، ب. (1386). روان‏شناسی کودکان و نوجوانان استثنایی. تهران: انتشارات قومس.
نایینیان، م. (1383). مقایسه فرایندهای شناختی در بیماران صرعی قبل و پس از درمان. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، دوره‌ی هفتم، شماره‌ی 11، صص22-17.
ﻫﻮﻣﻦ، ح.ع. (1376). اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳـﺎزی و ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑی ﭘﺮﺷـﻨﺎﻣﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣی (28ـGHQ) ﺑـﺮ روی داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـی داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺮﺑﻴتی، دانشگاه تربیت معلم.
Baki, O., Erdogan, A., kantarci, O., Akisik, G., kayaalp, L., & Yalcinkaya, C. (2004). Anxiety and depression in children with epilepsy and their mothers. Epilepsy Behav , 5(6), 958-964.
Behrman, R. (2004). Nelson Text book of Pediatrics. Philadelphia: WB, Saunders Company.
Beyenburg, S., Mitchell, A., Schmidt, D., Elge, C., & Ereuber, M. (2005). Anxiety in patient with epilepsy: systematic review and suggestions for clinical management. Epilepsy Behav ,7 , 161-171.
Bishop, M., & Boag, E. (2006). Teachers’ knowledge about epilepsy and attitudes toward students with epilepsy: Results of a national survey. Epilepsy & Behavior, 8, 2, 397-405.Top of Form
Bishop, M. (2002). Employment for People with Epilepsy. Epilepsy & Behavior, 3, 2, 204.
 D Hills, M . (2007). The psychological and social impact of epilepsy. Neurology Asia , 12 ( 1), 10 – 12.
Ekinci, O., Titus, J. B., Rodopman, A. A., Barkem, M., & Trevathan, E. (2009). Depresion and anxiety in children and adolescents with epilepsy: Pervalance, risk factor, and treatment. Epilepsy & Behavior, 14(1), 8-18.   
Jenson, z. E.( 2011). Epilepsy as a spectrum disorder: Implications from novel clinical and basic neuroscience. Epilepsia, 52(1), 1-6.
Kanner, A. M. (2003). Depression in epilepsy: a frequently neglected multifaceted disorder. Epilepsy & Behavior, 4, 2, 11-19.
Kyllerman, M., Nyden, A., & Praquin, N. (2003). Transient, psychosis in a girl with epilepsy and continuous spikes and waves during slow sleep, European Child and Adolescent Psychiatry. 5 (4), 177-186.
 Lanteaume, L., Bartolomei , F., & Bastien-Toniazzo, M. (2009). How do cognition, emotion, and epileptogenesis meet? A study of emotional cognitive bias in temporal lobe epilepsy. Epilepsy & Behavior, 15 (2), 218-224.
 Lee, E. J. (2007). A cognitive vulnerability model of depression for people with temporal lobe epilepsy: A longitudinal study. Ph.D dissertation, University of Wisconsin.
Reily, C., & Neville, B. R. (2011). Academic achievement in children with epilepsy: A review. Epilepsy Research,97, 1, 112-123.
Reily, C., Angew, R., & Neville, B. R.(2011). Depression and anxiety in childhood epilepsy: A review. Seizure, 20(8),589-597.
Rodenburg, R., Stams, G. J. Meijer, A. M., Aldenkamp, A. P., & Dekovic M.(2005). Psychopathology in children with epilepsy: A meta analysis. J Pediatr Psychol, 30(6),453-68.
Roodenberg, R., Wanger, J. L., Austin, J. K., Kerr, M., & Dunn, D. W. (2011). Psychological issues for children with epilepsy. Epilepsy & Behavior, 22(1), 47-54.
Sillanpaa, M. (2004). Learning disability: Occurrence and long-term consequences in childhood-onset epilepsy. Epilepsy Behav, 5 , 937-944.
Tosun, A., Gokcen, S., Ozbaran, B., Serdaroglu, G., Polat, M., & et al. (2008). The effect of depression on academic achievement in children with epilepsy. Epilepsy & Behavior, 13(3),494-498.
Williams, J., Steel, C., Sharp, G. B., DelosReyes, E., Phillips, T., Bates, S., & et al. (2003). Anxiety in children with epilepsy. EpilepsyBehav, 4(6), 729-32.