مقایسه احساس تنهایی در افراد با آسیب شنوایی، آسیب بینایی و عادی

ستاره شجاعی؛ حجت پیرزادی؛ محمد خاموشی؛ سعید شریفی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395، ، صفحه 107-127

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7369

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر با هدف مقایسه احساس تنهایی در افراد با آسیب شنوایی، آسیب بینایی و عادی انجام شد. جامعه آماری شامل افراد 13 تا 22 ساله ی با آسیب شنوایی، آسیب بینایی و عادی شهر شیراز بودند که از بین آن‌ها نمونه‌ای به حجم 116 نفر (32 فرد با آسیب بینایی، 21 فرد با آسیب شنوایی و 63 فرد عادی) انتخاب شد. گروه‌های با آسیب شنوایی و بینایی با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر