خود‌جرحی بدون‌خودکشی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی: انگیزه‌ها و احتمال خودکشی

حمید خانی پور؛ احمد برجعلی؛ محمدرضا فلسفی نژاد

دوره 6، شماره 21 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 59-79

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.5281

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی شیوه­ها و انگیزه‌های خودجرحی بدون خودکشی و تعیین ارتباط خودجرحی بدون خودکشی با احتمال خودکشی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی. به این منظور تعداد 238 نوجوان به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت­کنندگان به فهرست رفتارهای خودجرحی بدون خودکشی، سیاهه کارکردهای خودجرحی و مقیاس ...  بیشتر