مقایسه سرمایه گذاری عاطفی در بدن، عوامل حمایت‌های فردی و رفتارهای کنارآمدن با مشکلات کودکان نابینا و ناشنوا شهر تبریز

پریا امنابی؛ علی شاکر دولق

دوره 8، شماره 29 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 147-178

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.25425.1706

چکیده
  هدف این تحقیق مقایسه سرمایه‌گذاری عاطفی در بدن، عوامل حمایت‌های فردی و رفتارهای کنارآمدن با مشکلات در میان دانش‌آموزان نابینا و ناشنوا شهر تبریز بود.روش پژوهش حاضر از نوع علیّ- مقایسه ای است. جامعه پژوهش را کلیه کودکان نابینا و ناشنوا موجود در مدارس استثنایی شهر تبریز به تعداد 742 نفر در نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 تشکیل می‌دادند که ...  بیشتر