رابطه الگوهای پردازش حسی با کارکردهای اجرایی در دانش ‏آموزان با اختلال اوتیسم

رقیه اسدی گندمانی؛ فرنگیس کاظمی؛ ابراهیم پیشیاره؛ ژانت هاشمی آذر؛ عباس نسائیان

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395، ، صفحه 27-48

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7366

چکیده
  چکیدههدف این پژوهش تعیین رابطه‏ ی الگوهای پردازش حسی با کارکردهای اجرایی در دانش‏ آموزان با اختلال اوتیسم از دیدگاه معلمان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد 50 دانش ‏آموز با اختلال اوتیسم پس از بررسی ملاک‏ های ورودی با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش الگوهای پردازش حسی از ...  بیشتر