تاثیر تمرینات شناختی و حرکتی کنسول‌های Wii بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/بیش‌فعال

اعظم قزی؛ مهدی سهرابی؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ مهدی قهرمانی مقدم

دوره 10، شماره 40 ، دی 1399، ، صفحه 49-72

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.51249.2144

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تمرینات شناختی و حرکتی Wii بر کارکردهای اجرایی کودکان کم‌توجه/بیش‌فعال انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پسر 8 تا 11 سال مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعال شهر مشهد بود. از جامعه مذکور، نمونه‌ای به حجم 27 نفر از بین مراجعه‌کنندگان به مرکز رشد آوند که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند ،انتخاب و ...  بیشتر

تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب تحت شرایط تکلیف دوگانه و منفرد بر انعطاف پذیری شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

حمیده جهانبخش؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ عزت خداشناس

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1398، ، صفحه 31-49

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.43185.2003

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب تحت شرایط تکلیف دوگانه و منفرد بر انعطاف­پذیری شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی انجام شد. روش پژوهش، نیمه­آزمایشی و از نوع طرح پیش­آزمون- پس­آزمون- قالوآپ با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش­آموزان پسر مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی شهر اهواز بود. از ...  بیشتر