اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر شادکامی و مسئولیت پذیری مادران کودکان درخودمانده

سپیده شیشه فر؛ فرنگیس کاظمی؛ شهلا پزشک

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، ، صفحه 53-77

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.18761.1487

چکیده
  داشتن یک کودک مبتلا به اختلال درخودماندگی می‌تواند منجر به تجربه هیجانات و احساسات ناخوشایند در والدین آنان گردد. از این‌ رو پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش واقعیت‌درمانی بر افزایش شادکامی و مسئولیت‌پذیری مادران کودکان مبتلا به اختلال درخودماندگی انجام گرفت. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه ...  بیشتر