اثربخشی آموزش خودگردانی یادگیری بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان نارساخوان

زهرا نظری؛ تقی جباری فر؛ کاظم برزگر بفرویی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1395، ، صفحه 181-203

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.7534

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی آموزش خودگردانی یادگیری بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان نارساخوان بود. جامعه آماری پژوهش را دانش‌آموزان نارساخوان پسر پایه پنجم مقطع ابتدائی ناحیه 1 آموزش‌ و پرورش شهر یزد که در سال تحصیلی 1395-1394 در مدارس دولتی مشغول به تحصیل بودند. روش پژوهش از نوع آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. 30 ...  بیشتر