تاثیر آموزش برنامه حل مسئله محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان

کیوان کاکابرایی؛ علیرضا مرادی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396، ، صفحه 175-202

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.7724

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش حل مسئله محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان انجام شد. طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون - پیگیری با گروه گواه بود. تعداد 120 دانش‌آموز با میانگین سن و پایه تحصیلی به ترتیب 11 و 5 ، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و با انتساب تصادفی به دو گروه آزمایشی (60 نفر) و گواه (60 نفر) ...  بیشتر