پویش الزام های تحولی-تعاملی در آموزش دانش آموزانِ با آسیب شنوایی (مطالعه موردی)

رحیم شالیان؛ سید امیر امین یزدی؛ حسین کارشکی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ سیدمحسن اصغری نکاح

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396، ، صفحه 143-173

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.7723

چکیده
  پژوهش حاضر با هدفِ فهم الزامات تحولی-تعاملی در آموزش دانش آموزانِ با آسیب‌‌ شنوایی انجام شده است. این پژوهش با رویکردکیفی و استفاده از راهبردهای مطالعه موردی بر روی دوفرد با آسیب‌‌ شنوایی انجام شد و موردهای مطالعه، با استفاده از تکنیک "بیشترین تفاوت یا تشابه" انتخاب شدند. داده‌ها با ابزار مشاهده فیلم‌ها، بررسی اسناد، مصاحبه‌نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر