تغییرناپذیری عاملی الگوی اندازه‌گیری نسخة کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان تیزهوش و عادی

ابوالفضل فیروزمنش؛ امید شکری

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1394، ، صفحه 129-140

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1644

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون تغییرناپذیری اندازه­گیری نسخة کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی(لری، 1983) در نوجوانان تیزهوش و عادی انجام شد. 680 دانش­آموز (325 عادی و 355 تیزهوش) به نسخة کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی پاسخ دادند. به منظور بررسی روایی بین­گروهی نسخة کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان تیزهوش و عادی از تحلیل عاملی تأییدی ...  بیشتر