اختلالات عصب- تحولی همبود با ناشنوایی در کودکان: مروری نظام‌دار بر مطالعات گذشته

فاطمه نیک خو؛ عسگر چوبداری

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1399، ، صفحه 19-54

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.55757.2226

چکیده
  همبودی اختلالات عصب-تحولی ناشنوایی در پژوهش‌های متعددی تایید شده که این موضوع لزوم توجه بیشتر به رویکردهای تشخیصی و توانبخشی در این حوزه را برجسته می‌سازد. هدف مطالعه حاضر مروری نظامدار بر اختلالات عصب-تحولی همبود با ناشنوایی در کودکان می‌باشد. مطالعه مروری حاضر با جستجوی جامع و با استفاده از کلیدواژه‌های Deafness‌، Comorbid Disorder‌، Neurodevelopmental ...  بیشتر