تأثیر امیددرمانی گروهی بر رضایت از زندگی مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی

علی شیخ الاسلامی؛ شکوفه رمضانی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1395، ، صفحه 135-151

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.7532

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر امیددرمانی گروهی بر رضایت از زندگی مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی بود. این پژوهش به روش آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه‏ی آماری پژوهش را تمامی مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی تحت پوشش بهزیستی شهر کامیاران در سال 95-1394 تشکیل می‌دادندکه از میان آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری ...  بیشتر