بررسی نقش میانجی‌گری مذهب در رابطه بین آزاردیدگی هیجانی و اختلال‌های هیجانی نوجوانان

مهدی عبداله زاده رافی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1392، ، صفحه 83-106

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی مذهب در رابطه بین آزاردیدگی هیجانی و اختلال‌های هیجانی نوجوانان بود. پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش را تمامی دانش‌آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی شهر جاجرم در سال تحصیلی 1392-1391 تشکیل می‌دادند که به دلیل محدود بودن جامعه تمامی آن‌ها (604 نفر) موردبررسی قرار گرفتند. پرسش‌نامه‌های خودگزارش‌دهی ...  بیشتر