تأثیر مداخله‌های روان‌شناختی و آموزشی مبتنی بر خانواده بر بهبود رفتارهای سازشی دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی

احمد یارمحمدیان

دوره 3، شماره 12 ، دی 1392، ، صفحه 165-182

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر مداخله‌های روان‌شناختی و آموزشی مبتنی بر خانواده بر بهبود رفتارهای سازشی دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی انجام گرفت. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود. ‌‌بدین منظور والدین 36 دانش‌آموز کم‌توان‌ذهنی به‌صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از مقیاس ...  بیشتر