مقایسه میزان کنترل توجه و حواس‌پرتی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری

سجاد بشرپور

دوره 3، شماره 12 ، دی 1392، ، صفحه 183-202

چکیده
  یکی از هسته­های اصلی ناتوانی­های یادگیری، نارسایی در توجه می­باشد. جهت بررسی این امر، هدف پژوهش حاضر مقایسه کنترل توجه و حواس­پرتی در دانش­آموزان با و بدون ناتوانی­های یادگیری بود. بدین منظورتعداد 3 گروه دانش­آموز با ناتوانی یادگیری (15 نفر با نارساخوانی/ نارسانویسی، 15 نفر با نارسایی در حساب و 15 نفر با نارسایی مختلط از هر ...  بیشتر