بررسی مقایسه ای درک روابط واژگانی در گفتمان روایی بین دانش‌آموزان عادی و سندرم داون آموزش‌پذیر فارسی‌زبان

عباسعلی آهنگر؛ مهین اسلامی شهربابکی؛ ستاره مجاهدی رضاییان؛ نیلوفر سرمست

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1396، ، صفحه 137-157

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.27231.1671

چکیده
  سندرم داون اختلال ژنتیکی است که به علت ظهور یک نسخه اضافی از کروموزوم شماره 21 در سلول‌های فرد مبتلا به‌وجودمی‌آید. این افراد در طول زندگی اجتماعی خود با محدودیت‌های بسیاری همچون اختلال در تولید و درک گفتمان روبرو می‌شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای ابزار روابط واژگانی، به‌عنوان یکی از ابزارهای انسجام، شامل شمول معنایی، مجاز ...  بیشتر