تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی به کمک چندرسانه‌ای آموزشی بر عزت‌نفس دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری‌ریاضی

رحیم مرادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1395، ، صفحه 121-138

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7116

چکیده
  این ‌پژوهش باهدف بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی به کمک چندرسانه‌ای ‌آموزشی بر عزت‌نفس دانش‌آموزان ( 6 تا 11 ساله) دارای اختلال یادگیری در ریاضی بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه‌ی آماری شامل همه‌ی دانش آموزان پسر 6 تا 11 ساله‌ی دارای اختلال یادگیری ‌ریاضی استان البرز بود که 36 نفر ...  بیشتر