نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان با آسیب شنوایی با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه‌های اجتماعی

احسان طوفانی نژاد

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1400، ، صفحه 117-139

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2022.61096.2328

چکیده
  استفاده از فناوری‌های نوین مانند شبکه‌های اجتماعی مجازی در محیط‌های یادگیری علاوه بر تأثیر بر یادگیری، باعث ارائه راهکارهایی گردیده که تا قبل از آن به‌سختی قابل‌اجرا بود. این مهم در حوزه افراد با نیازهای ویژه از اهمیت دوچندانی برخوردار است. این تحقیق باهدف بررسی اثر شبکه‌های اجتماعی مجازی به‌عنوان یک رسانه غنی‌ساز در مهارت‌های ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی محیط یادگیری غنی شده با شبکه‌های اجتماعی مجازی برای دانش‌آموزان با آسیب شنوایی

احسان طوفانی نژاد؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ شین داسون؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ علی دلاور

دوره 8، شماره 29 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 1-34

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.28895.1705

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی مولفه‌ها و چارچوب الگوی آموزشیمحیط یادگیری غنی شده با شبکه‌های اجتماعی مجازی برای دانش‌آموزان با آسیب شنوایی و اعتباریابی درونی آن است. روش این پژوهش آمیخته، از نوع طرح اکتشافی است. در بخش کیفی برای به‌دست آوردن الگوی طراحی آموزشی، از تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی برای اعتباریابی درونی از نظر متخصصان ...  بیشتر