اثربخشی روش درمان با کمک حیوانات بر بهبود نشانه‌های کودکان اتیستیک

طیبه تازیکی؛ سعید حسنزاده؛ غلامعلی افروز؛ باقر غباری بناب؛ سوگند قاسمزاده

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1393، ، صفحه 150-169

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسیاثربخشی روش درمان با کمک حیوانات بر نشانه­های کودکان اتیستیک انجام گرفت. در اینپژوهش، از حیوانات خانگی با هدف اثربخشی آموزشیو انگیزشیبه منظور افزایش تعامل بین کودک  اتیستیک  و درمانگر و کاهش اختلال کیفی در تعاملاتاجتماعی، ارتباطات و رفتارهای محدود و تکراری استفاده شد. بدین منظور 12 کودک اتیستیک،ساکن ...  بیشتر