اثربخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری برکاهش پرخاشگری پدران دانش آموزان کم‌توان ذهنی

کریم سواری؛ مریم فلاحی؛ جواد چلداوی

دوره 8، شماره 30 ، مرداد 1397، ، صفحه 179-197

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.9275

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه‌ شناختی رفتاری برکاهش پرخاشگری پدران دانش آموزان کم‌توان ذهنی انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ آماری این پژوهش را کلیه پدران دانش آموزان کم‌توان ذهنی مقطع ابتدایی ناحیه یک اهواز در سال تحصیلی 97-1396تشکیل‌دادند که جمعا 90نفر ...  بیشتر