مقایسۀ مؤلفه‌های کیفیت خواب در والدین کودکان اتیستیک، کم‌توان‌ذهنی و عادی

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ یزدان موحدی؛ رباب بشارت؛ سجاد کوه پیما

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1393، ، صفحه 29-46

چکیده
  برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند والدین کودکان اتیستیک و کم‌توان‌ذهنی، کیفیت خواب ضعیفی دارند، بر همین اساس هدف پژوهش حاضر مقایسه کیفیت خواب در والدین کودکان اتیستیک، کم‌توان‌ذهنی و عادی شهر تبریز بود. 45 نفر از والدین سه گروه (هر گروه 15 نفر) به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. والدین کودکان عادی از طریق همتا سازی با گروه­های ...  بیشتر