تبیین تجارب زیسته زوجین نابینا و کم بینا در همسرداری و فرزند پروری: رویکردی پدیدارشناسانه

محمد حسین فلاح یخدانی؛ احمد شریفی اردانی؛ محسن مظفری

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1397، ، صفحه 203-227

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.37308.1894

چکیده
  مقدمه زندگی زوجین نابینا و کم‌بینا دارای نیازها، دغدغه‌ها و مشکلات خاصی است. هدف از این پژوهش، تبیین و کاوش کلیه جنبه‌های تجارب زیسته زوجین نابینا / کم‌بینا بود. روش برای این منظور از روش کیفی از نوع پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه زوج‌هایی بودند که هر دو نابینا یا کم‌بینا بوده و در انجمن توانبخشی یزد ثبت‌نام ...  بیشتر