بررسی تأثیر آموزش برنامه‌ی غنی‌سازی ارتباط بر تعارض و صمیمیت والدین دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی

محمد حاجی میرزای؛ افشین صلاحیان؛ حسن غریبی؛ اسماء ابراهیمی

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 141-167

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.40644.1959

چکیده
  چکیده: یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب بروز تعارض در زندگی زناشویی می‌گردد، مشکلات ارتباطی زوج‌هاست که نتیجه‌ی فقدان مهارت‌های مناسب و ضروری برای برقراری روابط سالم و صمیمانه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه‌ی غنی‌سازی ارتباط بر تعارض و صمیمیت والدین دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی انجام شد. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی و از ...  بیشتر