اثربخشی آموزش توانایی های شناختی برحافظه کاری کلامی و غیر کلامی دانش آموزان نارساخوان

اسماعیل برقی؛ مهناز استکی؛ مهدیه صالحی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1398، ، صفحه 159-181

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.41252.1971

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش توانایی های شناختی مبتنی بر رویکرد کتل – هورن – کارول برحافظه کاری دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص انجام شد. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه بود و جامعه آماری شامل دانش‌آموزان پسر پایه سوم ابتدایی با اختلال یادگیری خاص شهر تهران در سال تحصیلی 97 – ...  بیشتر