نقش نگرانی، امید و معنای زندگی در پیش‌بینی سلامت روانی مادران دارای فرزند کم‌توان‌ ذهنی

علی شیخ الاسلامی؛ حسین قمری کیوی؛ سمیرا غلامی

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1397، ، صفحه 195-214

https://doi.org/10.22054/jpe.2017.20192.1516

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نگرانی، امید و معنای زندگی در پیش‏بینی سلامت روان مادران دارای فرزند کم‌توان‌ذهنی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. کلّیه‌ی مادران دارای فرزند کم‌توان‌ذهنی تحت پوشش مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر اردبیل در سال 95-1394 جامعه‌ی آماری این پژوهش را تشکیل می‌دادند که از میان آنها با استفاده ...  بیشتر