تأثیرچندرسانه‌ای آموزشی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی

سعید موسی پور؛ فاطمه امیری

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1393، ، صفحه 83-103

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیرچندرسانه‌ایآموزشی علوم تجربی پایه پنجم بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزانکم‌توان‌ذهنی پایهپنجم ابتدایی صورت گرفت.روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی و جامعه آماری شامل همه دانش‌آموزاندختر کم‌توان‌ذهنی کلاس پنجم ابتدایی شهر اراک بود که به صورت تمام شمار و تصادفیدر دو گروه آزمایش و گواه تقسیم‌بندی ...  بیشتر