تاثیر تمرین سوپربرین یوگا بر هوش سیال، ادراک بینایی فضایی، پیشرفت تحصیلی و تعادل کودکان سندرم داون

سیدکاظم موسوی ساداتی؛ مرجان جیرسرایی بازارگرد

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1398، ، صفحه 151-168

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.44391.2024

چکیده
  سندرم داون یکی از متداول ترین بیماری‌های ژنتیکی با کم‌توان‌ذهنی خفیف تا متوسط است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین سوپربرین یوگا بر افزایش هوش، ادراک بینایی- فضایی و پیشرفت تحصیلی و تعادل ایستا کودکان سندرم داون پسر بود. این پژوهش نیمه تجربی و به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش ...  بیشتر