اثربخشی موسیقی درمانی بر رفتار‌های کلیشه‌ای، رفتارهای آسیب به خود و رفتار‌های پرخاشگرانه‌ی کودکان اتیستیک

مجتبی گشول؛ بختیار کرمی؛ ارکان خوشکلام

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1393، ، صفحه 132-149

چکیده
  یکی از مهم­ترین مشکلات کودکان اتیستیک مشکلات رفتاری این کودکان است. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی موسیقی درمانی بر شدت و فراوانی رفتار­های کلیشه­ای، رفتارهای آسیب به خود و رفتارهای پرخاشگرانه­ی کودکان اتیستیک بود. روش پژوهش آزمایشی دارای طرح پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. آزمودنی‌های این پژوهش 24 کودک اتیستیک بودند ...  بیشتر