ارائه الگوی مدل علّی درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی ازطریق ادراک از جّو مدرسه در دانش آموزان تیزهوش

محمد رضا عسکری؛ بهنام مکوندی؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1399، ، صفحه 179-210

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.53750.2190

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه علّی درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری ادراک از جّو مدرسه در دانش‌آموزان تیزهوش دوره دوم متوسطه شهر اهواز بود. پژوهش از نوع رابطه‌ی- علّی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی، نمونه‌ای به حجم 300نفر( 140 پسر تیزهوش و 160 دختر تیزهوش)انتخاب ...  بیشتر

پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، اهداف پیشرفت و ادراک از جّو مدرسه در دانش آموزان تیزهوش

محمد رضا عسکری؛ بهنام مکوندی؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1398، ، صفحه 127-149

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.44149.2016

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، اهداف پیشرفت و ادراک از جّو مدرسه در دانش آموزان تیزهوش دوره دوم متوسطه شهر اهواز بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی 300دانش آموز تیزهوش (140تیزهوش پسر و 160 تیزهوش دختر) انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ...  بیشتر