ارزیابی کیفی و کمی مفهوم خرد بر اساس تحلیل عاملی غیرخطی

حسین ملک محمدی؛ ژانت هاشمی آذر پیله رود؛ شهلا پزشک؛ غلامرضا صرامی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1393، ، صفحه 81-102

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی مفهوم خرد در میان عامه مردم بود. بدین منظور پژوهش حاضر در  دو مرحله طراحی شد. در مرحله یک، یک پرسشنامه باز پاسخ به آزمودنی‏ها ارائه شد تا خردمندترین شخصی را که می‏شناسند نام‌برده و ویژگی‏های آن را بگویند. اطلاعات به‌دست‌آمده مورد تحلیل محتوا قرار گرفت. در مرحله دو، پرسشنامه به‌دست‌آمده از تحلیل محتوای ...  بیشتر