رابطه ابرازگری هیجان با سازگاری و دلزدگی زناشویی و مقایسه آن میان زوج های نابینا و بینا

ایوب ناعمی؛ علیرضا محمدی آریا

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1399، ، صفحه 97-116

https://doi.org/10.22054/jpe.2020.49358.2099

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف تعیین رابطه ابرازگری هیجان (مثبت و منفی) با سازگاری و دلزدگی زناشویی و مقایسه آنها در زوج‌های نابینا و زوج‌های بینا در شهر تهران انجام شد. روش پژوهش همبستگی و علّی مقایسه‌ای بود. نمونه‌ای متشکل از 180 زوج (90زوج نابینا و 90 زوج بینا)به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شد. داده‌های گردآمده، با استفاده از مقیاس دلزدگی پاینز، ...  بیشتر