مقایسه اثربخشی فرزندپروری مبتنی برمهارت‌های سازماندهی و فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر روابط والد-کودک و علائم کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی

عبدالحسین شمسی؛ امیر قمرانی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1399، ، صفحه 99-132

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.54659.2201

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی فرزندپروری مبتنی برمهارت‌های سازماندهی و فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر روابط والد-کودک و علائم کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی بود. این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری بود. جامعه‌آماری شامل کلیه کودکان 8-10 سال با اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی هستند‌که در سال ...  بیشتر