عوامل مرتبط با اضطراب مادران دارای کودک با نیازهای ویژه

مریم علیخانی؛ علیرضا منظری توکلی؛ حمدالله منظری

دوره 3، شماره 10 ، تیر 1392، ، صفحه 145-163

چکیده
  این پژوهش با هدف کلی مطالعۀعوامل مرتبط با اضطراب مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه در شهر جیرفت در سال1390 انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه‌ی مادراندارای کودک با آسیب‌های بینایی، شنوایی و ذهنی بود که کودک آن‌ها در مدارس ویژه‌یآموزش کودکان با نیازهای ویژه در شهر جیرفت در سال تحصیلی 90-1389 به تحصیل اشتغالداشتند. ...  بیشتر