مقایسه اثربخشی روش دُر و روش ترکیبی(آموزش مستقیم وآگاهی واج‌شناختی)بر علائم نارساخوانی دانش‌آموزان

فرشاد بهمرد؛ مهناز استکی؛ منصوره شهریاری احمدی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1399، ، صفحه 133-156

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.54140.2191

چکیده
  هدف:هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روش دُروروش ترکیبی(آموزش مستقیم و آگاهی واج‌شناختی) بر علائم نارسا خوانی بود.روش‌شناسی:روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان نارسا خوان که به مراکز اختلالات یادگیری شهر ارومیه در سال تحصیلی 97-98 مراجعه و تعداد45نفر به صورت هدفمند در ...  بیشتر