کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: خودکارآمدپنداری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه مؤلفه های خودکارآمدپنداری بین نوجوانان پسر کم‌بینا و بینا

دوره 4، شماره 13، بهار 1393، صفحه 1-14

رضا احمدی؛ پرویز شریفی درآمدی