اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت به شیوه‌ی برخط بر کارکردهای اجرایی سرد (حافظه‌ی فعال، توجه پایدار، کنترل مهاری و انعطاف‌پذیری شناختی) کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی

زهرا تلک آبادی آرانی؛ فاطمه نیک خو؛ مهدی دستجردی کاظمی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1401، ، صفحه 61-89

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.71858.2534

چکیده
  این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی برنامه­ی فرزندپروری مثبت به شیوه­ی برخط بر کارکردهای اجرایی سرد در کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی صورت گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه والدین کودکـان 7 تا 12 سال بود که در سـال 1399-1400 به مراکـز توان‌بخشی و روان­شناسی شهر تهران ...  بیشتر