اثربخشی روش ایزی‌مایند (Easy Mind) بر برنامه‌ریزی، نگهداری ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دچار اختلال ریاضی

سمیرا علی زاده؛ یوسف دهقانی؛ فریده سادات حسینی؛ صفا برزگری

دوره 12، شماره 48 ، دی 1401، ، صفحه 199-222

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.71325.2522

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی روش ایزی مایند (Easy Mind) بر برنامه­ریزی، نگهداری ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی صورت گرفت. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری شامل دانش­آموزان مراجعه­کننده به مرکز اختلالات یادگیری بوشهر بود که تشخیص ناتوانی ...  بیشتر