بررسی و مقایسه اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر و واقعیت‌درمانی بر کاهش کمال‌گرایی و استرس‌تحصیلی دانش‌آموزان دختر تیزهوش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی، دانشگاه لرستان. خرم‌آباد، ایران.

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

4 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت گرا و واقعیت درمانی بر کاهش کمال گرایی و استرس تحصیلی انجام شد. پژوهش یک مطالعه شبه آزمایشی همراه با انتخاب و گمارش تصادفی آزمودنی ها، در گروه های آزمایش و کنترل به همراه پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم استعدادهای درخشان شهر خرم آباد بودند که ابتدا همه دانش آموزان پرسشنامه کمال گرایی و استرس تحصیلی را تکمیل کردند. سپس تعداد 45 نفر که بالاترین نمرات را در مقایسه با سایرین کسب کردند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش اول به مدت 8 جلسه مداخلات روان درمانی مثبت گرا و گروه آزمایش دوم هم به مدت 8 جلسه مداخلات واقعیت درمانی را دریافت کردند، اما گروه کنترل طی این مدت هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. داده ها با آزمون کواریانس یکطرفه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که هر دو روش منجر به کاهش معنادار کمال گرایی و استرس تحصیلی آزمودنی های گروه های آزمایش شدند. از بین دو نوع درمان، روان درمانی مثبت گرا تاثیر بیشتری در کاهش استرس تحصیلی داشت. اما بین دو روش در کاهش کمال گرایی تفاوت معناداری به دست نیامد. بر اساس نتایج، واقعیت درمانی و روان درمانی مثبت گرا می تواند به منظور کاهش کمال گرایی و استرس تحصیلی دانش آموزان تیزهوش مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


آرامفر، ر.، و زینالی، ع. (1394). رابطه­تنیدگی­تحصیلی وکمک طلبی­آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان. نشریه علمی-پژوهشی آموزش و ارزشیابی، 8(31)،48-37.
آقاجانی، س.، نریمانی، م.، و آریا پوران، س. (1390). مقایسه کمال­گرایی و تحمل ابهام در دانش­آموزان دختر تیزهوش و عادی. فصلنامه کودکان استثنایی، 11(1)، 90-83.
آهنگرزاده رضایی، س.، اولاد رستم، ن.، و نعمت الهی، ع. (1396). بررسی تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر استرس، اضطراب و افسردگی بیماران عروق کرونر قلب. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 15(5)، 348-339.
اسدی، س.، و وکیلی، پ. (1394). اثربخشی واقعیت درمانی بر اضطراب و افزایش امید به زندگی در بیماران مبتلا به اچ آی وی مثبت مراجعه کننده به مرکز بیماری­های رفتاری شبکه بهداشت شمیرانات. مجله سلامت اجتماعی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت. 2(4)، 245-238.
اسماعیلی، م.، و حمیدی پور، ر. (1396). اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر استرس در خانواده­های شاهد و ایثارگر. سومین کنفرانس بین­المللی روان­شناسی جامعه­شناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
اسمخانی اکبری نژاد، ه.، اعتمادی، ا.، و نصیرنژاد، ف. (1393). اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر اضطراب زنان. مجله مطالعات روان­شناختی الزهراء، 10(2)، 87-73.
برناه، م.، قنبری هاشم­آبادی، ب.، و حسن­آبادی، ح. (1393). اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیت زندگی، استرس و افسردگی زنان مبتلا به سرطان دهانه رحم. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی تربیتی. دانشگاه فردوسی مشهد.
پاسبانی، ر.، شکری، ا.، و پور شهریار، ح. (1394). نقش واسطه­ای استرس تحصیلی در رابطه بین ترس از ارزیابی منفی با بهزیستی هیجانی در نوجوانان تیزهوش و عادی. مجله روان­شناسی معاصر، 10(1)، 72-57.
پهلوان، ک.، کاکاوند، ع.، و کیامنش، ع. (1391). اثربخشی آموزش تفکر مثبت بر کمال­گرایی ناسازگارانه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. مجله پژوهش های مشاوره، 12(5)، 74-53.
جباری، م.، شهیدی، ش.، و موتابی، ف. (1393). اثربخشی مداخله مثبت­نگر گروهی درکاهش نشانه­های افسردگی و اضطراب و افزایش میزان رضایت از زندگی دختران نوجوان. مجله روانپزشکی و روان­شناسی بالینی ایران، 20(4)،296-287.
جمشیدی، ب.، دلاورپور، م.، حقیقت، ش.، و لطیفیان، م. (1388). مقایسه دانش­آموزان مدارس تیزهوشان و عادی از نظر ابعاد کمال­گرایی. مجله روا­ن­شناسی، 13(1)، 35-20.
جوادی، ع.، حاج حسینی، م.، و غلامعلی لواسانی.، م. (1394). اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت­نگری بر باورهای غیر منطقی و اضطراب اجتماعی نوجوانان. پایان­نامه کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه تهران. دانشگده روانشناسی و علوم تربیتی.
جورابچی، س.، و دوکانه­ای فرد، ف. (1395). اثربخشی آموزش واقعیت‌درمانی بر کمال‌گرایی و اعتماد به نفس دختران متقاضی جراح زیبایی شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 7(3): 45-56
خالقی، ن.، امیری، م.، و طاهری، ا. (1395). اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر اضطراب اجتماعی، سوگیری تعبیر و روابط بین فردی نوجوانان. مجله اصول بهداشت روانی، 19(2)، 83-77.
خیر، م.، و شیخ الاسلامی، ر. (1381). مقایسه ابعاد سلامت عمومی در بین دانش­آموزان مراکز آموزشی تیزهوشان و عادی، خلاصه مقالات اولین همایش ملی استعدادهای درخشان
درویشی، فاطمه. (1390). بررسی کمال­گرایی و جهت­گیری هدف در بین دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه مدارس تیزهوشان شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
رجب زاده، ف.، مکوند حسینی، ش.، طالبیان شریف، ج.، و قنبری هاشم آبادی، ب. (1394). تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان. مجله دستاوردهای روان­شناختی دانشگاه شهید چمران اهواز، 22(1)، 152-133.
رضوی علوی، ز.، شکری، ا.، پورشهریار، ح. (1396). مدل­یابی روابط بین کمال­گرایی، هیجانات پیشرفت و بهزیستی تحصیلی در دانش­آموزان تیزهوش: آزمون تغییرناپذیری جنسی. فصلنامه روان­شناسی افراد استثنایی، 7(28)، 135-95.
روشنفر، ع.، مختاری، س.، وپاداش، ز. (1382). اثربخشی آموزش روان­درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر کمال­گرایی مراجعان مراکز مشاوره شهر اصفهان. مجله تحقیقات نظام سلامت، 9(8): 886-895.
ستوده­فر، ف.، سلطانی زاده، م.، و لعلی دستجردی، م. (1393). مقایسه ی مؤلفه­های کامل­گرایی، هوش هیجانی و سلامت روان دختران تیزهوش و عادی مقطع متوسطه­ی شهر اصفهان. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 3(8)، 59-41.
سلیمانی، ا.،  و  بابایی، ا. (1395). اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر اضطراب و امیدواری افراد وابسته به مواد در حین ترک. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، 10(37)، 150-137.
شیخ اسمعیلی، پ.، امانی، ا.، و یوسفی، ن. (1392). اثربخشی واقعیت درمانی(نظریه انتخاب) به صورت گروهی بر کمال­گرایی و اضطراب پیشرفت تحصیلی در دختران نوجوان مدارس خاص. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان.
صاحبدل، ح.، خوش کنش، ا.، و پورابراهیم، ت. (1391). بررسـی تـأثیر واقعیـت درمانی گروهی بر سلامت روانی سالمندان مقیم آسایشـگاه شـهید هاشـمی نـژاد کهریـزک، فصلنامة سالمند، شمارة 64،24 -53.
صاحبی، ع. (1396). واقعیت درمانی. ویلیام گلاسر. ناشر: سایه سخن
غلامی، ر.، ناعمی، ع. (1396). تاثیر واقعیت درمانی بر استیگمای مادران کودکان دارای ناتوانی­ های رشدی و ذهنی. فصلنامه روان­شناسی افراد استثنایی، 7(27)، 236-209.
فردریک، ب. (2012). رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر، ترجمه اکرم خمسه(1393). انتشارات ارجمند، چاپ اول
فلاحی، م.، و اسدی، ا. (1395). اثربخشی مثبت اندیشی و دعا بر اضطراب و افسردگی جوانان 17 تا 19 ساله. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. 17(3)، 135-118.
فیروز علیزاده، ز.، و مهرمحمدی، م. (1394). بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های مثبت­اندیشی بر میزان اضطراب و افسردگی کودکان کار و خیابان شهر قم. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی، دانشگاه آزاد نجف­آباد
کیامرثی، آ.،  نریمانی، م.، صبحی قراملکی، ن.، و میکاییلی، ن. (1397). اثربخشی درمان­های مثبت­نگر و شناختی رفتاری بر بهزیستی روان­شناختی دانش­آموزان کمال­گرا. مجله مطالعات روان­شناختی، 14(2). 143-160.
کوشش، س.، و یزدخواستی، ف. (1395). بررسی اثربخشی واقعیت درمانی بر افسرده­خویی، کمال­گرایی و رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی، دانشگاه آزاد نجف­آباد
گندمی نژاد، ز.، زارع، ح.،  و تقی­زاده، م. (1391). بررسی اثربخشی آموزش نظریه انتخاب به معلمان برکاهش استرس و افزایش سرسختی روان­شناختی دانش­آموزان تیزهوش دختر مقطع راهنمایی شهرشیراز. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی عمومی. دانشگاه پیام نور تهران
محمودی، م.، بارانی، م.، فروغی، ع.، و شیرین زاده دستگیری، ص. (1395). درمان شناختی رفتاری برای کمال­گرایی. انتشارات ابن سینا، چاپ اول
معتمدیگانه، ن.، و شکری، ا. (1391). آزمون روان­سنجی سیاهه شناختارهای چند بعدی کمال­گرایی. مجله روان­شناسی تحولی: روان­شناسان ایرانی، 10(38)،185-175.
نصیران، ص.، و ایروانی، م. (1395). بررسی مشکلات دانش­آموزان تیزهوش در مدارس استعدادهای درخشان از نظر دانش­آموزان و والدین. فصلنامه مطالعات روان­شناسی و علوم تربیتی. 2(10)، 27-1.
نظری­فر، ن.، و خسروی، ص. (1393). اثربخشی آموزش تلفیقی دعا و مثبت اندیشی بر کاهش اضطراب و افسردگی دانش­آموزان دختر متوسطه شهر شیراز. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
نوری پور لیاولی، ر.، حسینیان، س.، حبیبی، م.، سلیمی نیا، ع.، دهستانی، م.، و حجازی، م. (1395). بررسی ویژگی روایی و اعتبار سیاهه چند بعدی شناخت کمال­گرایی در پرستاران شهر تهران. فصلنامه تخصصی روان سنجی، 5(18)، 98-79.
نیک­منش، ز.، و زند وکیل، م. (1394). تاثیرآموزش مثبت­نگری بر کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس بزهکاران نوجوان. پژوهش­نامه روان­شناسی مثبت. 1(2)، 64-53.
Agolla, J.E., &  Ongori, H. (2009). An assessment of academic stress among undergraduate students: The case of University of Botswana. Educational Research and Review, 4(2); 63-70.
Alsavalemah,  A., & Alsamadi, A. (2012). The impact of group reality therapy to reduce stress and anxiety in pregnant women. Jordan Journal of  Science in Education, 8(4): 365-76.
Ang, R. P., Klassen, R. M., Chong, W. H., Huan, V. S., Wong, I. Y. F., Yeo, L. S., & Krawchuk, L. L. (2009). Cross-cultural invariance of the Academic Expectations Stress Inventory: Adolescent samples from Canada and Singapore. Journal of Adolescence, 32, 1225-1237.
Beitel, M., Wald, L. M., Midgett, A., Green, D., Cecero, J. J., Kishon, R., & Barry, D. T. (2015). Humanistic experience and psychodynamic understanding: empirical associations among facets of self-actualization and psychological mindedness. Person- Centered & Experiential Psychotherapies, 14(2), 137-148.
Chen, Y. (2015). The efficacy of group reality therapy on reducing stress, anxiety and depression in patients with Multiple Sclerosis (MS); International Journal of Applied Behavioral Science, 2(3): 33-38.
Choo, S. Y., & Chan, C. K. (2013). Predicting eating problems among Malaysian Chinese: Differential roles of positive and negative perfectionism. Personality and Individual Differences, 54(6), 744-749.
Ciarrochi, J., Forgas. J. P., & Mayer, J. D. (2007). Emotional Intelligence inevery day life. New York: psychology press.
Corey, G. (2013). Theory and practice of counseling and psychotherapy, 9th ed. Belmont, Calif.: Wadsworth; Andover: Cengage Learning [distributor].
Dakanalis, A., Timko, C. A., Zanetti, M. A., Rinaldi, L., Prunas, A., Carrà, G., & Clerici, M. (2014). Attachment insecurities, maladaptive perfectionism, and eating disorder symptoms: A latent mediated and moderated structural equation modeling analysis across diagnostic groups. Psychiatry Research, 215(1), 176-184.
Dunne, M. P., Sun, J., Nguyen, N. D., Truc, T., Loan, K. X., & Dixon, J. (2010). The influence of educational pressure on the mental health of the adolescence in east Asia. Journal of science research, Hue University, 61(1), 18-27.
Eagleson, C., Hayes, S., Mathews, A., Perman, G., & Hirsch, C. (2016).The power of positive thinking: Pathological worry is reduced bythought replacement in Generalized Anxiety Disorder. Behaviour Research Therapy, 78:13-8.
 Eum, K., & Rice, K. G. (2011). Test anxiety, perfectionism, goal orientation, and academic performance. Anxiety, Stress and Coping: An International Journal, 2-1(2), I67-178.
 Farmani, F., Taghavi, H., Fatemi, A., & Safavi, S. (2015). The efficacy of group reality therapy on reducing stress, anxiety and depression in patients with Multiple Sclerosis (MS).International Journal of Applied Behavioral Sciences, 2(4), 33-38.
 Feizimanesh,  B., & Yarahmadi, Y. (2017). Effectiveness of Group Reality Therapy in Reducing Anxiety of Clients in Hamedan Central Prison. Helix Vol. 7(4): 1627-1632. DOI 10.29042.
Gadzella, B. M, & Baloglu, M. (2001). Confirmatory factoranalysis and internal consistency of student-life stress inventory. Journal of Instructional Psychology, 6(28), 84-94.
Ghavidel Heydari, m., Shirazi, m., & Sanagouyemoharer, g. (2018). The effect of positive psychotherapy in test anxiety among Zahedan students with hemophilia. Journal of Research in Psychotherapy, 21, 55-61.
Gilman, R., Rice, K. G., & Carboni, I. (2014). Perfectionism, perspective taking, and social connection in adolescents. Psychology in the Schools, 51 (9), 947-959.
Glasser, w. (2014). [Reality therapy, introduction to the new reality therapy based on choice theory]. Tehran: Saye Sokhan,121-5. (Persian).
Glasser, W. (2008). Station of the mind: new direction for reality therapy. New York.
 Kabori, O. (2006). A cognitive model of perfectionism: The relationship of perfectionism personality to psychological adaptation and maladaptation. Unpublished doctoral dissertation, University of Tokyo.
 Kabori, O., & Tanno, Y. (2005). Self-oriented perfectionism and its relationship to positive and negative affect: The meditation of positive and negative perfectionism cognitions. Cognitive Therapy and Research, 29, 559-571.
  Khanjani, M. (2017). The Impact of Positive Psychotherapy on Decreasing the College Students' Stress, Anxiety, Depression and Increasing their Well-being. Quarterly of Clinical Psychology Studies Allameh Tabatabay University, 7(28), 107-119.
 Lo, A., & Abbott, M. J. (2013). The impact of manipulating expected standards of performance for adaptive, maladaptive, and non-perfectionists. Cognitive therapy and research, 37(4), 762-778.
 Maohua, C., & Yujuan, W. (2014). The Different Mediating Roles of Impulsivity in the Relationship between Time Management Disposition and the Active and Passive Procrastination. Natural Science Journal of Harbin Normal University, 5(1).23-30.
 Mofield, E., Parker Peters, M. P., & Chakraborti-Ghosh, S. (2016). Perfectionism, coping, and underachievement in gifted adolescents: Avoidance vs. approach orientations. Education Sciences, 6 (21), 1-22.
 Neihart, M., Reis, S. M., Robinson, N. M., & Moon, S.M. (2002). The social and emotional development of gifted children: What do we know? Waco, TX: Prufrock Press.
 Ozcan, D., Kotek, A. (2015). What do the teachers think about gifted students? Procedia -social and behavioral sciences 190(2015)569-57.
 padash, Z.,  Moradi, A.,  saadat, E. (2014).Theeffectiveness of psychotherapy training based on Frisch's theory on perfectionism. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5(10), 142-153.
Rashid, T. (2008). Positive psychotherapy. In: Lopez SJ, editor. Positive psychology: Exploring the best in people. Westport CT: Greenwood Publishing Company, 187-217.
Renzulli, J. S. (2005). The three-ring conception of giftedness. In R. J. Sternberg, & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp. 246-279). NY: Cambridge University Press.
 Rinn, A. N., Plucker, J. A., & Stocking, V. B. (2010). Fostering gifted students’ affective development: A look at the impact of academic self-concept. Teaching Exceptional Children. 6(4), 1-13.
 Rice, K. G., Richardson, C. M. E., & Ray, M. E. (2016). Perfectionism in Academic Settings. F. M. Sirois. D. S. Molnar (eds.), Perfectionism, Health, and Well-Being, 245-264.
Saboonchi, F.,  Lundh, L. G. (2012). Perfectionism, anger, somatic health and positive affect. Personality and Individual Differences, 35, 1585–1599.
 Sabrina, K., Cédric, B., Amélie, A., Gaelle, B., Elisabeth, S., Pascal, A., Francis, G.,  & Mariette, M. (2013). The relationship between traits optimism and anxiety and health-related quality of life in patients hospitalized for chronic diseases. Health and Quality of Life Outcomes, 11:134.
 Salder, P., Hoffman, S. (2016). The Effect of Glaser's Reality on Academic Stress and Academic Negligence in High School Students. Journal of Psychiatry Research, 19(72): 548-563.
Sampson, C. (2013). Social and emotional issues of gifted young children. APEX: The New Zealand Journal of GiftedEducation,8(1).www.giftedchildren.org.nz/apex.
Schniering,  K. (2015). The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) Based on Positive-Regression, on Stress Reduction, Deletion of Negative Behavioral Ideas and Reduction of Antisocial Behaviors in Middle School Students. Journal of Clinical Psychology Review, 72(25): 1238-1354.
Schuler, P. A. (1999). Voices of perfectionism: Perfectionistic gifted adolescents in a rural middle school. (Research Monograph 99140). Storrs, CT: University of Connecticut, The National Research Center on the Gifted and Talented.
 Schwartz, B., Ward, A., Monterosso, J., Lyubomirsky, S., White, K., & Lehman, D. R. (2002). Maximizing versus satisficing: Happiness is a matter of choice. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 1178-1197.
 Seligman. M. E. P. (2004). Spotlight on positive psychology. Journal of Personality and Social Psychology, 1255-1280.
Sharf, R. S. (2014). Reality Therapy (Trans. D. Gentanm). Theories of Psychotherapy and Counseling, Concepts and Cases (Trans. N. Voltan-Acar, Ed.). Nobel Academic Publishing.
 Soltanzadeh Mezreji, H., Toozandeh jani, H. (2016). Efficacy of Group Reality Therapy on Anxiety in Infertile Women Undergoing Treatment with Assisted Reproductive Techniques IUI. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(3), 127-137.
 Sommers-Flanagan, J. & Sommers-Flanagan, R. (2004). Counseling andPsychotherapy Theories in Context and Practice: Skills, Strategies, and Techniques. New Jersey: John Wiley & Sons.
 Stoeber, J., Kobori, O., & Tanno, Y. (2010). The Multidimensional Perfectionism Cognitions Inventory–English (MPCI–E): Reliability, validity, and relationships with positive and negative affect. Journal of Personality Assessment, 92 (1), 16-25.
 Stoeber, J., & Otto, K. (2006). Positive conceptions of perfectionism: Approaches, evidence, challenges. Personality and Social Psychology Review, 10, 295-319.
 Stoeber, J., & Yang, H. (2015). Physical appearance perfectionism explains variance in eating disorder symptoms above general perfectionism. Personality and Individual Differences, 86, 303-307.
Sun, J., Dunne, M. P., Hou, X., & Xu, A. (2011). Educational stress scale for adolescents: development, validity, and reliability with Chinese students. Journal of Psycho Educational Assessment, 29(6), 534-546.
Surawy, R., McManus, F., Muse, D., & Williams, P. (2015). The Effect of Real-Therapy (WDEP) on the Styles of Psychological Documents and Perfectionism in Interpreting Educational Events in Male and Female Students with Psychological Narcissism. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 23(19): 156-179.
 Syed,  D. (2016). Stress and coping strategies of achievers and underachievers:-A comparative study. Editorial Board, 5(1), 82.
Tan, J. B., & Yates, Sh. (2011). Academic expectations as sources of stress in Asian Students. Social and Psychological Education, 14, 389–407.
 Terry-Short, L. A, Owens, R. G, Slad, P. D., Dewey, M. E. (1995). Positive and negative perfectionism. Personality and individual differences, 18, (5). 663-668.
 Wubbolding,  R. E. (2013). Reality therapy for the21st century. Routledge.
Vahidiborji, G., Jadidi,M., Donyavi, R. (2017). Effectiveness of reality therapy on adjustment in female adolescents with anxiety. MOJ Addiction Medicine & Therapy, 3(2):33‒36.
 Zeidner, M., & Matthews, G. (2017). Emotional intelligence in gifted students. Gifted Education International, 33(2): 163–182.