دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تابستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. نیمرخ شناختی و زبان شناختی دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه و مشکل یادگیری

صفحه 1-29

10.22054/jpe.2019.36990.1887

کمال پرهون؛ حمید علیزاده؛ حمید رضا حسن آبادی؛ مهدی دستجردی کاظمی