نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد

2 دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر باهدف پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر مبنای حمایت اجتماعی و خودکارآمدی اجتماعی در نوجوانان معلول جسمی- حرکتی شهر شیراز انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر و پسر معلول جسمی-حرکتی در سال تحصیلی 95-94 در مقطع متوسطه‌ی اول و دوم شهرستان شیراز بودندنتایج نشان داد از بین مؤلفه‌های خودکارآمدی اجتماعی، خودکارآمدی برای کنترل شناختی (41/0 =r) و خودکارآمدی برای کنترل عاطفی (26/0-= r) با ترس از ارزیابی منفی رابطه معنی داری دارد. علاوه بر این، از بین مؤلفه‌های حمایت اجتماعی،حمایت هیجانی/اطلاع رسانی 24/0-r= و حمایت مهربانی 24/0- r=با اجتناب و اندوه عمومی رابطه معنی‌داری دارد. از بین مؤلفه‌های خودکارآمدی اجتماعی، خودکارآمدی برای کنترل شناختی (32/0 =r) و خودکارآمدی برای کنترل عاطفی 36/0- r= با اجتناب و اندوه عمومی رابطه معنی‌داری دارد. همچنین مؤلفه‌های حمایت اجتماعی با اجتناب و اندوه در موقعیت‌های جدید رابطه معنی‌داری ندارد. همچنین، از بین مؤلفه‌های خودکارآمدی، خودکارآمدی برای کنترل شناختی (26/0 =r) با اجتناب و اندوه در موقعیت‌های جدید رابطه معنی‌داری دارد. نتایج رگرسیون نشان داد از میان مؤلفه‌های خودکارآمدی اجتماعی، تنها خودکارآمدی برای کنترل شناختی به‌طور معنی‌داری ترس از ارزیابی منفی (01/0p < - 4/0β=) اجتناب و اندوه عمومی (001/0p= - 27/0β=) و اضطراب و اندوه در موقعیت‌های جدید (01/0p < - 27/0β=) را پیش‌بینی می‌کند. با توجه به رابطه منفی مؤلفه‌های حمایت اجتماعی، با اضطراب اجتماعی، پیشنهاد می‌شود که درمانگران و متخصصان حوزه بهداشت روان، به نقش این متغیر در مداخلات درمانی توجه بیشتری نشان دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of social anxiety based on social support and social self-efficacy in adolescents with physical-motor disabilities

نویسندگان [English]

  • negar falamarzi 1
  • Diba Seif 2

1 Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, MSc

2 Associate Professor, Department of Psychology and Exceptional Child Education, Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

he purpose of this study was to predict social anxiety based on social support and social self-efficacy in physically-motorized disabled teens in Shiraz. Results showed that among the components of self-efficacy, self-efficacy for cognitive control (r = 0.41) and self-efficacy for control Emotional (r = -0.26) with a significant negative relationship with fear of negative evaluation. In addition, there was a significant relationship between social support components, emotional support / information (r = -0.24), and the support of kindness (r = -0.24) with general avoidance and distress. Among the components of social self-efficacy, self-efficacy for cognitive control (r = 0.32) and self-efficacy for emotional control (r = -0.36) is significantly correlated with avoidance and general grief. Also, there are no significant relationships between social support components with avoidance and distress in new situations. Also, among the components of self-efficacy, self-efficacy for cognitive control (r = 0.26) is significantly related to avoidance and grief in new situations. Regression results showed that among the components of social self-efficacy, only self-efficacy for cognitive control was significantly lowered by fear of negative evaluation (p <-0.401) and avoidance and general grief (p = 0.27) and anxiety and Predicts grief in new situations (p <0.01). Regarding the negative relationship between social support components and social anxiety, it is suggested that therapists and mental health professionals should pay more attention to the role of this variable in treatment interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social anxiety
  • social support
  • social self-efficacy
  • physical activity teens
آریاپوران، س. (1394). مقایسه‌ی ابراز هیجان، سواد هیجانی و خودکارآمدی اجتماعی در کودکان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری، فصلنامه ناتوانی‌های یادگیری، 17(4): 7-26.
استوار، ص. رضویه، ا. (1386). روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان (SAS-A) جهت استفاده در ایران ، مجله روش‌ها و مد‌‌ل‌های روان‌شناختی، 12(10)، 69-78
بقایی مقدم، گ. ملک پور، م. امیری، ش. مولوی، ح . (1390). "اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان اضطراب، شادی و کنترل خشم نوجوانان با ناتوانی جسمی-حرکتی"، مجله­ی علوم رفتاری، 5، 4، 310-305.
تمنائی‌فر، م. تولیت، و. (1394). پیش‌بینی اضطراب اجتماعی با توجه به صفات شخصیتی و خودکارآمدی، فصلنامه شخصیت و تفاوت‌های فردی، 4(132)، 9،-115.
چگینی، ع. (1394). بررسی رابطه بین اضطراب اجتماعی و خودکار آمدی دانشجویان، دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی.
رامبد، م. پیروی، ح. ساربان­حسن‌آبادی، م. رفیعی، ف. حسینی، ف. (1387). خودکارآمدی در بیماران همودیالیزی و عوامل وابسته به آن. دانشکده مامایی و پرستاری شهید بهشتی، 18 (62)، 29-34.
رحمانیان، ز. میرزاییان، ب. حسن‌زاده، ر. (1390). بررسی رابطه‌ی اضطراب اجتماعی با خودپنداره در دانش‌آموزان دختر پایه پنجم شهرستان جهرم، مجله­ی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 5 (19)، 10-19.
رئوفی، ا. ترخان، م. قربان­شیرودی، ش. نوذری، م. (1391). رابطه بین سوگیری توجه و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دختران مقطع متوسطه شهر ساری، پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 2(6)، 38-27.
سجادی، ح. زنجری، ن. (1394). معلولیت (ناتوانی) در ایران: شیوع، ویژگی‌ها و همبسته های اقتصادی و اجتماعی آن، مجله توان بخشی دوره­ی، 16 (1)، 84-92.
شریعتی، م. فضیلت­پور، م. حسین‌چاری، م. (1395). نقش واسطه­ای خودکارآمدی اجتماعی در رابطه بین دلبستگی به گروه همسال و والدین با احساس تنهایی در دانش آموزان دبیرستانی، مجله­ی مطالعات آموزش و یادگیری، ۱(۳) ۱۴-۲۳.
شیرمحمدی، ف. کاکاوند، ع. صادقی، م. جعفری جوزانی، ر. (1395). نقش میانجی تفکر ارجاعی در ارتباط بین کمال‌گرایی و اضطراب اجتماعی، مطالعات روان‌شناختی، 46 (1): 143.
عطا دخت، و. جوکارکمال‌آبادی، ن. (1392). نقش حمایت اجتماعی ادراک شدن در پیش‌بینی اختلالات روان‌شناختی افراد معلول جسمی حرکتی و مقایسه آن با افراد عادی، مجله­ی توان‌بخشی، 15(3)، ۳۵-۵۵.
علوی، س. جنتی فرد، ف. (1391). رابطه بین حمایت اجتماعی و عزت‌نفس در گروهی از بافندگان فرش روستاهای توابع شهرستان نایین. مجله­ی سلامت کار ایران، 1(9)، 8-1.
علی‌پور، ف. سجادی، ح. فروزان، آ. نبوی، ح. خدمتی، ا. (1388). نقش حمایت­های اجتماعی در کاهش اضطراب و افسردگی سالمندان، نشریه­ی سالمند، 4 (11)، 53-61.
کریمی درمنی، ح. (1393). تأکید بر خدمات توان‌بخشی گروه‌های استثنایی، تهران، انتشارات رشد.
نیسی، ع. شهنی ییلاق، م . فراشبندی، ا. (1385). بررسی رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی متغیرهای عزت‌نفس، اضطراب عمومی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده و سرسختی روان‌شناختی با اضطراب اجتماعی، علوم تربیتی و روان‌شناسی، 2(3)، 152-137.
Bandura A. (1999). Aggression: a social learning analysis Oxford, Prentice-Hall.
Bandura A. (2006). Towards a psychology of human agency. Perspect Psychol Sci 1: 164-80.
Brown, R.L, & Turner, R.J. (2010). Physical disability and depression: clarifying racial/ethnic contrasts. J Aging Health, 22(7): 977-1000
Caprara, G. V., & Steca, P. (2005). Affective and social self-regulatory efficacy beliefs as determinants of positive thinking and happiness. European Psychologist10(4), 275-286.
Clark, D., & Wells, A. (1995). A cognitive model of social phobia. In R. G. Heimberg & M. R. Liebowitz (Eds.), Social phobia: Diagnosis, assessment, and treatment. New York: Guilford.
Coles, M.E., Turk, C.L., Heimberg, R.G., & Fresco, D.M. (2001). Effects of varying levels of anxiety within social situations: Relationship to memory perspective and attributions in social phobia. Behaviour Research and Therapy. 39, 651-665.
Cornman, Jennifer. C. et al., (2003). Social Ties and Perceived Support, Journal of Aging & Health, 15(4). pp: 616-44.
De Mello, M., & et al. (2012). "Low family support perception: a ‘social marker’of substance dependence"? Official Journal of the Brazilian Psychiatric Association, 34(1), 52-59.
Gaudiano BA, Herbert JD. (2007). Self-efficacy for social situations in adolescents with generalized social anxiety disorder. Behav Cogn Psychother. 52(20):209-23.
Haugland T. (2013). Stress, social support, general self-efficacy and health related quality of life in patients with neuroendocrine tumors. A cross-sectional and pilot study. PHD thesis. Department of Public Health and Primary Health Care, Faculty of Medicine and dentistry, University of Bergen.
Hughes, B.M. (2007). The Social Support at University Scale (SSUS): A brief index of social support among college students. 100:76-82
Kendall, P.C., & Chansky, T.E. (2011). considering cognition in anxiety-disordered children. J Anxiety Disord. 2(0): 167-87
La Greca, A. M. (1999). The social anxiety scales for children and adolescents. The Behavior Therapist, 22, 133 – 136.
La Greca, A. M., Dandes, S. K., Wick, P., Shaw, K., & Stone, W. L. (1988). Development of the Social Anxiety Scale for children: Reliability and concurrent validity. Journal of Clinical chid Psychology, 17, 84-91.
Landman-Peters, Karlien M.C. (2005). Gender differences in the relation between social support, problems in parent-offspring communication, and depression and anxiety, Social Sciences & Medicine; 60: 2549-59.
Lemos, V. A., Moreira Antunes, H.K., Nunes Baptista, M., Tufik, S., Túli
Lenz, A., Elizabeth, R., Shortrige, B., & Lillie, M.. (2002). Self-efficacy in nursing: research andmeasurement perspectives. New York: Spriner Publishing Co.
Mackie, M. T. Van Dam, N. Fan, J. (2013) Cognitive control and attentional functions. Journal of Brain and Cognition, 82,301-3012.
Miller, E. K., & Cohen, J. D. (2001). An integrative theory of prefrontal cortex function. Annual Review.
Morrison, A.S & Heimberg, R.G. (2013). Social anxiety and social anxiety disorder. Annu Rev Clin Psycho, 9, 74-249.
Raggi A, Leonardi M, Mantegazza R, Casale S, Fioravanti G. (2010). Social support and self-efficacy in patients with Myasthenia G ravis: a commonpathway towards positive health outcomes. NeurolSci; 31:231-5.
Sherbourne, D., & Stewart, A.L. (1991). The MOS social support survey. Sot Science Medicine, 32(6), 705-714.
Van Leeuwen, M.c., post, W.M., Van Asbeck, W.F., Vander Woude, H. V., Groot, S. Lindeman, E. (2010). Social support and Life satisfaction in spinal cord injury during and up to one year after inpatient rehabilitation. Journal of psychology, pp. 265-271. Vol 3.
Verissimo R. (2005). Emotional intelligence, social support and affect regulation. Acta Med Port, 18: 345- 52.
Vernberg, E. M., Abwender, D. A., Ewell, K. K., & Beery, S. H. (1992). Social anxiety and peer relationships in early adolescence: A prospective analysis. Journal of Clinical Child Psychology, 21.
Viar, M. A. (2009).Self-focused attention and evaluation on perceived performance in social anxiety. Distinguished Majors Thesis, University of Virginia.
Wilson JK & Rapee RM. (2005). The interpretation of negative social events in social phobia: Changes during treatment and relationship to outcome. JBehav Res Ther; 43: 373-89.
World Health Organization. World Report on Disability 2011 Geneva: World Health Organization, 2011. Rehabilitation.