نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

2 استاد گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

چکیده

بیشتر کودکان دارای اختلال ­یادگیری­ خاص، انواع مشکل­های اجتماعی را در مدرسه تجربه می­کنند، تکرار تجربه­های منفی در کلاس درس و تعامل نادرست با همسالان، مشکل­های عاطفی و رفتاری را فراهم می­کند که زمینه­ساز ­کاهش شایستگی اجتماعی در دانش­آموزان است؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیرگذاری مهارت‌آموزی بر پایه‌ی الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی در راستای بهبود شایستگی‌های اجتماعی دانش­آموزان دارای اختلال ­یادگیری­ خاص بود. این پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون - پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه­پژوهشی، شامل تمامی دانش­آموزان (تقریباً 50 نفر) دختر دارای اختلال ­یادگیری­ خاص دوره‌ی ابتدایی، (پایه‌های اول تا چهارم) شهرستان ابرکوه (استان یزد) در سال تحصیلی 1398 بود. از جامعه مورد نظر، 16 دانش­آموز با استفاده از روش نمونه­گیری در­ دسترس به­عنوان نمونه انتخاب شدند و به­صورت تصادفی در دو (گروه آزمایش، 8 نفر وگروه کنترل، 8 نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه 47 سؤالی شایستگی اجتماعی فلنر، لیس و فلیپس (1990) بود. بعد از اجرای پیش­آزمون، برنامه مهارت­آموزی، بر اساس الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی داج (1993) طی 14 جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. سپس برای هر دو گروه پس­آزمون اجرا شد. در جهت تجزیه‌وتحلیل داده­ها، از تحلیل کوواریانس تک­متغیری و چند متغیری به‌منظور بررسی فرضیه­های پژوهش استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش، نشان داد که آموزش الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی در افزایش شایستگی اجتماعی دانش­آموزان دختر دارای اختلال­های یادگیری، در سطح 001/0 معنی­دار است.درمجموع نتایج حاصل از این پژوهش، کارایی آموزش الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی را در افزایش شایستگی اجتماعی دانش­آموزان دارای اختلال ­یادگیری­ خاص را مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها