نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی علامه

2 هیات علمی

چکیده

هدف­ازاین پژوهش مقایسه انگیزهپیشرفت در دانش­آموزان دارای اختلالنارساییتوجه/بیش­فعالی­مصرف­کننده­و غیرمصرف‌کننده ریتالین وگروه عادی است.­طرح پژوهش انجام‌شده علّی- مقایسه­ای بود، تعداد نمونه این پژوهش شامل60 نفر از دانش­آموزان­پسرمقطع­پنجم­­و­ششم ابتدایی­(12-11)­ساله­دارایاختلالنارسایی/­بیش فعالی مصرف­کننده و غیرمصرف‌کننده­ریتالین­و­گروهعادی مشغول به تحصیل در مدارس دولتی منطقه 8 تهران بودند که به روش نمونه­گیری تصادفیخوشه­ای انتخاب ودرسهگروه مجزا مشتمل برمصرف‌کننده ریتالین­،بدون مصرف ریتالین­وگروه عادی دسته­بندی شدند. در این پژوهش از پرسشنامه انگیزهپیشرفت هرمنس استفاده شد؛و برای تجزیه‌وتحلیل داده­های به‌دست‌آمده نیز از مدل آماری تحلیل واریانس (برای مقایسهگروه‌هابراساس­میانگین­) وtبرای دو گروه مستقل استفادهگردید،نتایج حاصل از یافته­ها نشانبین سه گروه به لحاظ انگیزهپیشرفت تفاوت معناداری وجود دارد،بدین ترتیب که بیشترین انگیزه پیشرفت متعلق به دانش­آموزانگروه عادی بدون اختلال نارسایی­توجه/ بیش­فعالی، سپس درگروه مصرف­کننده ریتالین وکمترین میزان انگیزه­پیشرفت در­دانش­آموزان دارایاختلال نارسایی­توجه/ بیش­فعالی بدون مصرف ریتالین بوده است؛بنابراین می­توان نتیجه­گیریکردکه احتمالاً ریتالین­می­­تواند به‌عنوان یک عاملافزایش‌دهندهانگیزهپیشرفت در کودکان دارای اختلال نارساییتوجه/بیش فعالی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

اسلاوین،ر. (2006)‌.روانشناسی تربیتی. (ترجمه سیدمحمدی،ی. 1385). تهران:انتشارات روان.
ریو، ج. م. (­2005).انگیزش ­و ­هیجان. (ترجمه سیدمحمدی، ی. 1389). تهران: ‌نشر ویرایش.
جدیدی، م.شمسایی، م. مظاهری، م. خوشایی، ک.­فرخی،ن.(1391). تا­چه­اندازه­هر­یک­ازمداخلات­آموزش مدیریت والدین، نروفیدبک­وریتالین بر بهبود­اختلال­نارسایی­توجه/بیش­فعالی وشاخص استرس والدین تأثیر دارند.فصلنامه خانواده پ‍ژوهی،­ سال هشتم، شماره 29، 101.
سیف­، ع. الف. (1386). روانشناسی پرورشی (ویرایش ششم). تهران: ‌نشر دوران.
علیزاده­، ح.­(1385).­رابطهکارکردهایعصبی-­شناختیاجرایی­با­اختلال‌هایرشدی.­فصلنامه شناختی، شماره­4­، 57-7.
علیزاده،­ح.­­(1384).­تبین­­نظری­اختلال­نارسایی­توجه/­بیش­فعالی:­الگوی­بازداری­رفتاری­وماهیت­خودکنترلی.­­پژوهش­در حیطهکودکان استثنایی 17،­­سال پنجم،شماره 3،348-323.
فاکر، ح.داوریآشتیانی، ر. عربگل،ف.راجزی،س.حیدریان،ط؛وعصاریان،ف.(1387). مقایسهاثربخشیریتالین واستیمدیت در درمان اختلالات بیش­فعالی–کم توجهی درکودکان 12-6 ساله. فصلنامه علوم مغزو اعصاب ایران،سال هفتم،شماره 24، 303 – 297.
کرمی، الف.(1386).پرسشنامه انگیزهپیشرفت هرمنس. تهران: مرکز نشر روان‌سنجی.
هاشمی نصرت­آباد،ت.­محمود­علی­لو، م. نعمتی، ف؛و رستمی،ح.(1389).مقایسه­اجرایی خودتنظیمیهیجان­­و­­انگیزش­در­­زیر­­مجموعه­های­اختلال­کمبود­توجه­-­بیش­فعالی براساس مدل­بارکلی.فصلنامهتازه­هایعلومشناختی، سال دوازدهم،شماره 1، 16-1.
هومن،­ح.­(­1379­).­تهیه­­و­­استانداردکردن­آزمون­انگیزهپیشرفت.­مجله­پژوهش­های­روانشناختی،­شماره­11، 32-9.
یعقوبی، الف. علیزاده، ح؛ومرادی امین، ف.(1389).مقایسهمیزانسلامتروان،انگیزهپیشرفت­وعملکرد تحصیلی­در­دانش­آموزان دارای اختلال نارسایی­توجه/بیش فعالی و دانش­آموزان عادی. فصلنامه ­روان­شناسی تربیتی، سال ششم، شماره 16، 163-147.
Atkinson,­J. W.(1981).Studingpersonality­in the context of an advancemotivational­psychology.American psychologist,36,117-128.
American Psychiatric Association.(2000).­Diagnostic and statical manual ofmental Disorder.(4thed.Revised). Washington, Dc:­Author.
Barkley, R.A.(1997).­Behavioral inhibition, Sustained attention, & executive functions:Constructing a unifying theory of ADHD. Psychological Bulletin, 121, 65-94.
Biederman,J.& Rohde,L.A.(2007).the World wide prevalence ADHD:A systematic reviewand meta- regression analysis.American Journal ofpsychiatry,164(6), 942-948.
Evans. T.D.(2005).The tools of encouragement.the international child andyauthcarenetwork.Issue.
Hunter. M.(2010).Synergy between behavioral and­pharmacologic interventionsfor­­ADHD.Science­Daily.­RetrivedSeptember11,­2010,­From­http:www Sciencedaily.com/releases2010/04/10040125719.htm.
Karen,L.Rutler,B.smitt,­H.(2005).The effects of gender of grade level on­themotivational-need ofAchievement. Journal of family and consumer sciencesEducation.­23(2):19-26.
Liu.­Y.& Laang,­Y. (2002). Cognitive functions of children with Attention deficit/ Hyperactivity
Disorder.­Journal Zhonghud Yi exu Za Zhi, 82, 389-92. [English abstract­fromwww.pubmed.com]
Madelein, J.Scerif, G.Liddele, P.F.Batty, ­M.J.Liddle,K.L.Cahill,J.D. Liotti, M.andHillis, C.(2009).Effects of motivation and medication on ElectrophsiologicalMarkers of Response Inhibition in children with Attention – Deficit/ HyperactivityDisorder.society of BiologicalPsychiatry,67(7):624- 631.
McClelland.D,C.(1987).Characteristics of successful entrepreneurs.The Journal of creativeBehavior,21,219-233.
Swanson,J.M.(2003).Role of executive function in ADHD.Journal of clinical psychiatry,64(14),35-39.
Volkow,ND.Wang,J.H.kollins,SH.Wigal,T.L.Telang,F.Fowler,J.S.Goldstein,R.Z. klein,N.Logan,L.Wang,C.Swanson.J.M.DepartmentBrookhaven NationalLaboratory, Upton,NY,USA.(2010).Motivation deficit in ADHD is associated withdysfunction ofthe dopamine reward pathway.Molecular psychiatry,16(11):1147-54.
Wehmeier, pm. Schacht, A. Barkley, RA.(2010). Social and emotional impairment inChildren and adolescents with ADHD and the impact on quality of life. Journal ofAdolesc Health, 46: 209-217.
Westby,G.&Watson, S.(2004). Perspectives on Attention–deficit/ Hyperactivitydisorder:exective Functions, Working memory & Language disabilities.Semin Speech language, Aug: 25(3): 247-54.
Wickens, J.R. Tripp,E.G.(2005). ALtered Sensitivity to reward in children withADHDDopamine timing is off. Behav Brain Sci,28:445-446.
Wender, E. H. (1998). Attention-deficit hyperactivity disorder on adolescence.Journal ofDevelopmental and Behavioral, 29, 108-117.