نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار گروه آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

4 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه شیراز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه تصورات یادگیری وعادت‌های مطالعه دانشجویان با استعداهای درخشان و دانشجویان عادیانجام شد. طرح پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای بود. جامعة آماری شامل همه دانشجویان با استعدادهای درخشان و عادی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 91-1390 بودند که از بین آن‌ها نمونه­ای به حجم 242 نفر (141 نفر دانشجوی با استعدادهای درخشان و 141 نفر دانشجوی عادی) به روش هدفمند انتخاب شدند و به پرسش‌نامه­های تصورات یادگیری (پردی و هاتی، 2002) و عادت‌های مطالعه (پالسانی و شارما، 1989) پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که بین دو گروه از نظر تصورات یادگیری کلی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (05/0P>). با وجود این، میانگین نمره دانشجویان عادی در خرده‌مقیاس‌های یادگیری به عنوان به دست آوردن اطلاعات، یادگیری به عنوان یادآوری و استفاده از اطلاعات، به طور معنی‌دار بالاتر از دانشجویان با استعدادهای درخشان بود (05/0P<)، میانگین نمره دانشجویان با استعدادهای درخشان در خرده­مقیاس‌های یادگیری به عنوان تغییر شخصی، یادگیری به عنوان فرآیندی که به زمان و مکان محدود نیست و یادگیری به عنوان رشد قابلیت اجتماعی به طور معنی­دار بالاتر از دانشجویان عادی بود (01/0P<) و در خرده­مقیاس‌ یادگیری به عنوان وظیفه بین دو گروه تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (05/0P>). افزون بر این یافته‌های پژوهش نشان داد که میانگین نمره عادت‌های مطالعه کلی دانشجویان با استعدادهای درخشان به طور معنی­دار بالاتر از دانشجویان عادی است (01/0P<). همچنین در خرده‌مقیاس‌های تقسیم­بندی زمان، وضعیت فیزیکی، توانایی خواندن، یادداشت کردن و انگیزش یادگیری میانگین نمره دانشجویان با استعدادهای درخشان به طور معنی‌دار بالاتر از دانشجویان عادی بود (01/0P<) اما در خرده‌مقیاس‌های حافظه، برگزاری امتحانات و تندرستی بین دو گروه تفاوت معنی­داری دیده نشد (05/0P>). با توجه به یافته‌های به دست آمده می‌توان گفت که عادت‌های مطالعه مناسب مستلزم تصورات یادگیری عمیق‌تر است. بنابراین پیشنهاد می‌شود آموزش و یادگیری کاربردی‌تر شود تا تصورات یادگیری دانشجویان عمیق‌تر شود و از این طریق عادت‌های مطالعه آن‌ها بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها

جعفرزاده، ع؛ رئیسی، س؛ رضایتی، م. (1388). دیدگاه دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد عوامل انگیزشی مؤثر بر موفقیت و پیشرفت تحصیلی ایشان. فصلنامهعلمیدانشکدهپرستاریوماماییدانشگاهعلومپزشکیبیرجند، 6(1-4)، 19-24.
حسین­خانزاده، ع. (1392). روان­شناسی و آموزش کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه. تهران: آوای نور.
حسینی، س.م؛ احمدیه، م. ح؛ عباسی‌شوازی، م؛ و اسلامی فارسانی، ش. (1387). بررسی مهارت‌های مطالعه در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت یزد.  گام‌هایتوسعهدرآموزشپزشکی،5(2)، 88-93.
حقانی، ف؛ و خدیوزاده، ط. (1388). تأثیر دوره آموزش کارگاهی مهار‌ت‌های مطالعه و یادگیری بر راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان استعداد درخشان. مجلهایرانیآموزشدرعلومپزشکی،9(1)، 21-40.
خیر، م؛ و البرزی، ش. (1386). مقایسه باورهای انگیرشی در یادگیری خودنظم­یافته میان کودکان تیزهوش، ناتوان یادگیری و عادی در گروهی از دانش­آموزان مقطع ابتدایی شهر شیراز. مطالعات تربیتیوروانشناسی، 8، 88-69.
رضایی، ا. (1390). رابطه باورهای معرفت‌شناختی و تصورات دانشجویان از یادگیری با رویکردهای سطحی و عمقی یادگیری. تازه‌های علوم شناختی، 13، 1، 1-14.
رضویه، ا؛ لطیفیان، م؛ و سیف، د. (1386) .رابطه باورهای انگیزشی درباره ریاضی و راهبردهای خودنظم دهی انگیزشی در دانش آموزان تیزهوش. مجلة روان­شناسی، 11، 109-89.
صیفوری، و. (1390). سنجش مهارت‌ها و عادات مطالعه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه عمومی، 18(1)، 89-100.
فریدونی مقدم، م؛ و چراغیان، ب. (1388). عادت‌های مطالعه و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری آبادان. مجله گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 6(1)، 21-28.
Ainley, M. (2006). Connecting with learning: Motivation, affect, and cognition in interest
Ames, R., & Archer, J. (1998). Achievement goals in the classroom: students learning strategies and motivation process. Journal of Psychology, 80, 260-267.
Azikiwe, U. (1998). Study approaches of university students. WCCI Region II Forum, 2, 106-114.
Bencik, S. (2006). Üstün yetenekli çocuklarda mükemmeliyetçilik ve benlik algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Boulton-Lewis, G. M. Marton, F. Lewis, D. C. & Wilss, L. A. (2000). Learning in formal and informal contexts: conceptions and strategies of Aboriginal and Torres strait Islander University students. Learning and Instruction, 10, 393-444.
Calero, M. D. Garcia_Martin, A. B. & Jimenez, M. (2007). Self-regulation advantage for high-IQ children: finding from a research study. Learning and Individual Differences, 17, 328-343.
Cardelle-Elawar, M. & Nevin, R. (2003). The role of motivation on strengthening teacher identity: Emerging themes. Action in Teacher Education, 23, 48–58.
Cetinkaya, C. (2013). Sakarya science and art center nature education programme. Journal of Environmental Protection and Ecology JEPE, 14, 1317-1324.
Chen, M L. (2009). Influence of grade level on perceptual learning style preferences and language learning strategies ofTaiwanese English as a foreign language learner. Learning Individual Difference, 19, 304-8.
Cosar, G. Cetenkaya, C. & Cetenkaya, C. (2015).  Investigating the Preschool Training for Gifted and Talented Students on Gifted School Teachers’ View. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 3, 13-21.
Coughlan, J. & Swift, S. (2011). Students and tutor perceptions of learning and teaching on a first year study skills module in a university computing department. Educational studies, 37(5), 529-539.
Harvey, V. S. (2001). Newsletter of the National Association of school psychologist. Boston Communiqué, university of Massachusetts.
Hoh, P. (2005 ).The Linguistic advantage of the intellectually gifted child: an empirical studyspontaneous speech. Journal of Roeper Review, 27,178-185.
Hong, E. Peng, Y. & Rowell, L L. (2009).Homework self- regulation: grade, gender, achievement- level differences. Journal of Educational Psychology, 19,264-276.
Hong, Y. Y. & Salili, F. (2000). Challenges ahead for research on Chinese student`s learning motivation in the new millennium. Journal of Psychology in Chinese Societies, 1(2), 1-12.
Hunter. M. S. & Linder, C. V. (2005). How to study. Journal of Experimental psychology, 130(2), 224-237. 
Ilieva, I. & Farah, M. (2015). Attention, Motivation, and Study Habits in Users of Unprescribed ADHD Medication. Journal of Attention Disorders, 1–14.
Johnson, J. Im-Bolter, N. & Pascual_Leon, J. (2003). Development of mental attention gifted and mainstream children: The role of mental capacity, Inhibition and speed of processing. Child Development, 74, 1544-1614.
Kahyaoglu, M. (2013). A comparision between gifted students and non-gifted students’ learning styles and their motivation styles towards science learning. Educational Research and Reviews, 8, 890-896.
Kim, KJ. & Kee, C. (2012). Gifted students' academic performance in medical school: a study of Olympiad winners. Teach Learn Medical, 24, 128-32.
Kizlik, R. D. (2001). ABC of academic success. London: Harper & Co.
Lai, P.Y. & Chan, K.W. (2005). A structural model of conceptions of learning, achievement motivation and learning strategies of Hong Kong teacher education students. Paper presented at the Australian Association of research in education Parramatta conference, university of western Sydney, Sydney, Australia, 28, 2, 1-13.
Liu, Z. (2005). Reading behavior in the digital environment: changes in reading behavior over the past 10 years, journal of documentation. 61(6), 700-712.
Marton, F. Dall`s Alba, G., & Beaty, E. (1993). Conceptions of learning. International Journal of Educational Research. 19, 227-300.
Narimani, M. & Mousazadeh, T. (2010). A comparison between the metacognitive beliefs of gifted and normal children. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2, 1563-1566.
Negovan, V. Sterian, M., & Colesniuc, G. (2015). Conceptions of learning and intrinsic motivation in different learning environments. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 187, 642 – 646.
Newble, D, A. & Entwistle, N, J. (1986). Learning styles and approaches: implications for medical education. Med Education, 20, 162-175.
Nonis, S., & Hudson, G. L. (2010). Performance of college students: impact of study time and study habits. Journal of Education for Business, 85, 229-238.
Pepe, K. (2012). A research of the relationship between study skills of students and their GPA. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 47, 1048-1057.
Peterson, E.R., Brown,G.T.L. & Irving,S.E.(2010). Secondary school students' conceptions of learning and their relationship to achievement. Learning and Individual Differences, 20, 167–176.
Pillay, H. Purdie, N. Boulton-Lewis, G. (2000). Investigating cross-cultural variation in conceptions of learning and the use of learning and the use of self-regulated strategies. Education journal, 28, 1, 65-82.
Pintrich, P.R. & DeGroot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33-40.
Prat-Sala, M. & Redford, P. (2010). The interplay between motivation, self-efficacy and approaches to studying. British Journal of Educational psychology. 80, 2, 283-305.
processes. Educational Psychology Review, 18(3), 391–402. 
Purdie, N. & Hattie, J. (2002). Assessing student`s conceptions of learning. Australian Journal of Educational and Developmental Psychology, 2, 17-32.
Rana, SH, A. & Kausar, R. (2011). Comparison study habits and academic performance of Pakistani British and White British students, Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology, 9, 21-26.
Robinson, H. H. (2000). Effective study. New York: Harper and Brothers.
Saygili, G. (2015). The Factors Affecting Emotional Intelligence of Gifted Children. Research Journal of Recent Sciences, 4, 41-47.
  Smith, C. B. (2000). Reading to learn: How to study as you read. Bloomington: ERIC Clearinghouse on reading, English and Communication, Indiana University.
Zhu, Ch., Valcke, M. & Schellens, T. (2006). A cross-cultural study of Chinese and Flemish university students: Do they differ in differ in learning conceptions and approaches to learning?, Department of Educational Studies, Ghent University, Belgium.