نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائل در افراد نابینا مسئله حافظه و پردازش شنیداری آن‌ها است. هدف از انجام این مطالعه مروری سیستماتیک بر پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه وضعیت پردازش شنیداری و انواع حافظه افراد نابینا در مقایسه با افراد بینا بود. روش این پژوهش مروری سیستماتیک بود که 26 مقاله در سال‌های 1388-1400 و 2004-2022 در زمینه پژوهش­های مرتبط با حافظه و پردازش شنیداری افراد نابینا در مقایسه با افراد بینا با استفاده از پایگاه اطلاعات Google scholar، Eric، EBSCO، Science Direct، Scopus، PubMed و همچنین پایگاه­های اطلاعاتی مگیران، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پورتال جامع علوم انسانی، ایران داک، نورمگز با کلیدواژه‌های نابینایی، آسیب بینایی، پردازش شنیداری، بینا و نابینای مادرزاد استفاده شد و برای بررسی­های سیستماتیک انتخاب شد. یافته­ها نشان داد که از بین 1381 نفر 48 درصد نابینا و 715 بینا مشارکت داشتند. 30 درصد از مطالعات در زمینه حافظه کوتاه‌مدت، 33 درصد در زمینه حافظه شنیداری-کلامی، 15 درصد حافظه کاری، 11 درصد حافظه فضایی، 7 درصد حافظه بویایی و 4 درصد حافظه عددی، به مقایسه بین افراد نابینا و بینا پرداختند. یافته‌ها حاکی از این بود که در کل در حافظه کوتاه‌مدت و حافظه شنیداری-کلامی و حافظه کاری عملکرد افراد نابینا بهتر از افراد بینا بود. در زمینه حافظه فضایی نتایج ناهماهنگ بود و حافظه بویای افراد نابینا و بینا تفاوت معنی‌داری باهم نداشتند. در مورد حافظه عددی نیز عملکرد افراد بینا بهتر بود. در کل بهتر است که پژوهش‌های بیشتری با تمرکز بر یک نوع حافظه صورت گیرد تا تمامی جوانب آن بیشتر مشخص گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Auditory Processing and Memory in Blind and Sighted People: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Mohammad Narimani 1
  • Sanaz Eyni 2
  • Jhila Neiazi 3

1 Professor, Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Psychology, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

3 PhD student in Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

One of the most important issues in blind people is their memory and auditory processing. The purpose of this research was to systematically review the researches conducted in the field of auditory processing and types of memory of blind people compared to sighted people. The method of this research was a systematic review of 26 articles in the years 1388-1395 and 2004-2022 in the field of research related to memory and auditory processing of blind people compared to sighted people using Google Scholar, Eric, EBSCO, Science Direct, Scopus, PubMed, as well as Magiran, SID, Comprehensive Humanities Portal, Iran Doc, Noormags with the keywords of blindness, visual impairment, auditory processing, sighted and congenitally blind were used and selected for systematic reviews. The findings showed that out of 1381 sample groups, 48 percent were blind and 715 sighted participated. 30% of the studies in the field of short-term memory, 33% in the field of auditory-verbal memory, 15% in working memory, 11% in spatial memory, 7% in olfactory memory and 4% in numerical memory compared blind and sighted people. The findings indicated that, in general, in short-term memory, auditory-verbal memory, and working memory, the performance of blind people was better than that of sighted people. In the field of spatial memory, the results were inconsistent, and there was no significant difference between the olfactory memory of blind and sighted people. In terms of numerical memory, the performance of sighted people was better. In general, it is better to conduct more research focusing on one type of memory so that all aspects of it can be clarified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vision
  • Auditory processing
  • Memory
  • Blindness
منابع
افروز، غلامعلی. (1397). م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر: روا‌ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان‌ است‍ث‍ن‍ائ‍ی‌. دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ‏‫‏‏.
رجبی، سوران، علی مرادی، خدیجه. (1395). مقایسۀ حافظه فضایی و جهت‌یابی فضایی در بین افراد نابینا، کم‌بینا و سالم. فصلنامه کودکان استثنایی، ۱۶ (۳)، 49-64. 20.1001.1.16826612.1395.16.3.4.1 Doi:
شریفی درآمدی، پرویز، مالمیر، مریم. (1391). بررسی و مقایسه سرعت پردازش اطلاعات شنیداری در نوجوانان نابینا و بینای 16- 14 سال شهر تهران، سال 1390. روانشناسی افراد استثنایی، 2(6)، 47-60. URL: https://jpe.atu.ac.ir/article_2142.html
صابری، ‌گل‌ناز، فهیمی‌زاده، ‌دکترحسین. (1398). نقش نیروی جاذبه و حواس غیر بصری بر تصویرسازی ذهنی و مکانی نابینایان در طراحی منظر. معماری شناسی، 10(2)، 14-20.‎ https://www.magiran.com/paper/2001825
گشولی، مرضیه، محمدپناه اردکان، عذرا، چوبفروش‌زاده، آزاده. (1399). اثربخشی طرح‌واره درمانی گروهی بر اضطراب اجتماعی و علائم اختصاصی آن در افراد نابینا و کم‫بینا. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ۲۰ (۴)، 519-532. 10.52547/jarums.20.4.519 Doi:
نجاتی، وحید. (1388). مقایسه عملکرد حافظه بالینی در جانبازان نابینا و همتایان بینا. طب جانباز، 2(6)، 1-6.
مؤمن واقفی، مریم سادات، غلامی تهرانی، لعیا، سیماشیرازی طاهره، رضایی محمد، رهگذر، مهدی. (1392). بررسی و مقایسه مهارت‌های پردازش واجی در کودکان شش‌ساله بینا و نابینای فارسی‌زبان.‎ شنوایی‌شناسی، 22(1)، 57-51. https://www.sid.ir/paper/106327/fa
نریمانی، محمد، بشرپور، سجاد. (1386). مقایسه برخی مؤلفه‌های حافظه دانش‌آموزان نابینا و بینا. فصلنامه کودکان استثنایی، ۷ (۲)، 211-224. 20.1001.1.16826612.1386.7.2.5.7 Doi:
هاشمی بخشی، مریم، افروز، غلامعلی، شریفی در آمدی، پرویز، غلامعلی لواسانی، مسعود. (1400). تحلیل تصویرسازی ذهنی پسران بینا و نابینا با و بدون تجربه بلوغ جنسی از ویژگی‌های شخصیتی صوت معلم. توانمندسازی کودکان استثنایی، 12(4)، 68-77. 10.22034/CECIRANJ.2021.273843.1530 Doi:
References
Afshari, M., Moosazadeh, M., Barzegari, S., Abedini, E., & Salimi, S. S. (2018). Prevalence of blindness and low vision in Iran: a systematic review and meta-analysis. Ophthalmic Epidemiology25(4), 288-296.‏ https://doi.org/10.1080/09286586.2018.1451547
Akpinar, S., Popovic, S., & Kirazci, S. (2012). Transfer of learning on a spatial memory task between the blind and sighted people. Collegium Antropologicum36(4), 1211-1217.‏
Amedi, A., Raz, N., Pianka, P., Malach, R., & Zohary, E. (2003). Early ‘visual’ cortex activation correlates with superior verbal memory performance in the blind. Nature Neuroscience6(7), 758-766. https://doi.org/10.1038/nn1072
Arcos, K., Harhen, N., Loiotile, R., & Bedny, M. (2022). Superior verbal but not nonverbal memory in congenital blindness. Experimental Brain Research240(3), 897-908. https://doi.org/10.1007/s00221-021-06304-4
Arcos, K., Jaeggi, S. M., & Grossman, E. D. (2022). Perks of blindness: Enhanced verbal memory span in blind over sighted adults. Brain Research, 147943. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2022.147943
Argyropoulos, V., Masoura, E., Tsiakali, T. K., Nikolaraizi, M., & Lappa, C. (2017). Verbal working memory and reading abilities among students with visual impairment. Research in Developmental Disabilities64, 87-95. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2017.03.010
Bottini, R., Mattioni, S., & Collignon, O. (2016). Early blindness alters the spatial organization of verbal working memory. Cortex83, 271-279. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2016.08.007
Collignon, O., Vandewalle, G., Voss, P., Albouy, G., Charbonneau, G., Lassonde, M., & Lepore, F. (2011). Functional specialization for auditory–spatial processing in the occipital cortex of congenitally blind humans. Proceedings of the National Academy of Sciences108(11), 4435-4440. https://doi.org/10.1073/pnas.1013928108
Cornell Kärnekull, S., Arshamian, A., Nilsson, M. E., & Larsson, M. (2016). From perception to metacognition: auditory and olfactory functions in early blind, late blind, and sighted individuals. Frontiers in Psychology7, 1450. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01450
Cornoldi, C., Cortesi, A., & Preti, D. (1991). Individual differences in the capacity limitations of visuospatial short-term memory: Research on sighted and totally congenitally blind people. Memory & Cognition19(5), 459-468. https://doi.org/10.3758/bf03199569
Cornoldi, C., Tinti, C., Mammarella, I. C., Re, A. M., & Varotto, D. (2009). Memory for an imagined pathway and strategy effects in sighted and in totally congenitally blind individuals. Acta Psychologica130(1), 11-16. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2008.09.012
Demmin, D. L., & Silverstein, S. M. (2020). Visual impairment and mental health: unmet needs and treatment options. Clinical Ophthalmology (Auckland, NZ)14, 4229-4251.‏  https://doi.org/10.2147 /OPTH.S258783
Dormal, V., Crollen, V., Baumans, C., Lepore, F., & Collignon, O. (2016). Early but not late blindness leads to enhanced arithmetic and working memory abilities. Cortex83, 212-221. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2016.07.016
Gashouli, M., Mohammadpanah Ardakan, A., & Choobforoushzadeh, A. (2020). The effectiveness of group schema therapy on social anxiety and its specific symptoms in blind and visually impaired people. Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 20(4), 519-532. http://doi.org/10.52547/jarums.20.4.519
Hallahan, D. P., Pullen, P. C., Kauffman, J. M., & Badar, J. (2020). Exceptional learners. In Oxford Research Encyclopedia of Education.‏
Hashemi Bakhshi, M., Afrooz, Gh. A., Sharifidaramadi, P., & GholaMali Lavasani, M. (2022). Analysis of mental imagery of blind and sighted boys with and without experience of sexual puberty of personality traits of teacher's voice. Empowering Exceptional Children, 12(4), 68-77. [In Persian] https://doi.org/10.22034/ceciranj.2021.273843.1530
Heled, E., & Oshri, O. (2021). Validation of the tactual span in individuals with congenital and acquired blindness. British Journal of Visual Impairment, 02646196211044983. https://doi.org/10.1177/ 02646196211044983
Khademi, M. J., Abedi, M. R., & Pourmeidani, S. (2017). Effectiveness of quality of life training on happiness among Isfahan blind girls. International Journal of Educational and Psychological Researches3(1), 29-35. https://doi.org/10.4103/2395-2296.186518
Majerova, H. (2017). The person in a situation of visual impairment and its perception and imagination from the qualitative viewpoint. Procedia-Social and Behavioral Sciences237, 751-757.‏ https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.117
Muma, S., & Obonyo, S. (2020). The prevalence and causes of visual impairment among children in Kenya–the Kenya eye study. BMC Ophthalmology20(1), 399. https://doi.org/10.1186/s12886-020-01665-w
Narimani, M., & Basharpoor, S. (2007). A comparative study on memory of students with and without vision loss. Journal of Exceptional Children, 7 (2), 211-224. [In Persian] http://doi.org/20.1001.1.16826612.1386.7.2.5.7
Nejati, V. (2010). Comparison of clinical memory performance in blind veterans and matched sighted. Iranian Journal of War and Public Health, 2(2), 1-6. [In Persian]
Occelli, V., Lacey, S., Stephens, C., Merabet, L. B., & Sathian, K. (2017). Enhanced verbal abilities in the congenitally blind. Experimental Brain Research235(6), 1709-1718.‏ https://doi.org/10.1007/s00221-017-4931-6
Pigeon, C., & Marin-Lamellet, C. (2015). Evaluation of the attentional capacities and working memory of early and late blind persons. Acta Psychologica155, 1-7.‏ https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2014.11.010
Rajabi, S., & AliMoradi, K. (2016). Comparison between spatial memory and spatial orientation among blind, visually impaired, and normally sighted people. Journal of Exceptional Childern, 16(3), 49-64. [In Persian] http://doi.org/20.1001.1.16826612.1395.16.3.4.1
Rimmele, J. M., Gudi-Mindermann, H., Nolte, G., Röder, B., & Engel, A. K. (2016). Working memory beta-band networks: Neuroplasticity in the congenitally blind. International Journal of Psychophysiology100(108), 18.  http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpsycho .2016.07.062
Rimmele, J. M., Gudi-Mindermann, H., Nolte, G., Röder, B., & Engel, A. K. (2019). Working memory training integrates visual cortex into beta-band networks in congenitally blind individuals. NeuroImage194, 259-271.‏ https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2019.03.003
Rokem, A., & Ahissar, M. (2009). Interactions of cognitive and auditory abilities in congenitally blind individuals. Neuropsychologia47(3), 843-848. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2008.12.017
Sharifi Daramadi, P., & Malmir, M. (2012). Assessment and comparison of auditory information processing speed in Sighted and Blind (14–16 Year-old) Adolescents in Tehran, 2012. Psychology of Exceptional Individuals, 2(6), 47-60. [In Persian] https://jpe.atu.ac.ir/article_ 2142.html
Siira, H. J., Falck, A. A., & Kyngäs, H. A. (2019). Health-related quality of life and related factors among older adults with visual impairments. British Journal of Visual Impairment, 37(3), 183–193. https://doi.org/10.1177/0264619619839737
Sorokowska, A., & Karwowski, M. (2017). No sensory compensation for olfactory memory: differences between blind and sighted people. Frontiers in Psychology8, 2127. https://doi.org/10.3389/ fpsyg.2017.02127
Swanson, H. L., & Luxenberg, D. (2009). Short-term memory and working memory in children with blindness: Support for a domain general or domain specific system?. Child Neuropsychology15(3), 280-294.‏ https://doi.org/10.1080/09297040802524206
Wakefield, C. E., Homewood, J., & Taylor, A. J. (2004). Cognitive compensations for blindness in children: an investigation using odour naming. Perception33(4), 429-442. https://doi.org/10.1068/p5001
WHO. (2018). Vision impairment and blindness. Geneva: World Health Organization.
Withagen, A., Kappers, A. M., Vervloed, M. P., Knoors, H., & Verhoeven, L. (2013). Short term memory and working memory in blind versus sighted children. Research in Developmental Disabilities34(7), 2161-2172. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2013.03.028