نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 عضو هیات علمی دانشگاه یزد

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای نقشه‌برداری از داستان و درک مطلب بر بهبود مهارت‌های خواندن دانش‌آموزان دارای مشکلات خواندن انجام گرفت. این پژوهش از نوع مطالعات تجربی تک ‌موردی با خط پایه بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان دارای مشکلات خواندن پایه سوم ابتدایی شهر یزد در سال تحصیلی1399-1400 تشکیل داد، بنا به محدودیت‌های متعدد شرایط پاندمی کرونا از روش نمونه‌گیری در دسترس4 دانش‌آموز پسر انتخاب شدند که در نهایت3 مشارکت‌کننده در12 جلسه‌ حضور پیدا کردند. از ابزارهای آزمون هوش وکسلر کودکان ، و آزمون خواندن و نارساخوانی برای غربالگری و تعیین خط پایه استفاده گردید و در جلسه‌ی آخر پژوهش، از مشارکت‌کننده‌ها به کمک ابزار نما پس‌آزمون به عمل آمد. داده‌ها با محاسبه درصد بهبودی و شاخص تغییر پایا تحلیل شد. مطابق یافته‌های پژوهش در هر مشارکت‌کننده از ده مهارت خواندن که به وسیله‌ی آزمون نما سنجیده شد، در مشارکت‌کننده اول و سوم شش مهارت و در مشارکت‌کننده دوم هشت مهارت بهبود یافته است. هر سه مشارکت‌کننده در خرده‌آزمون‌های قافیه، درک کلمات، حذف آواها، نشانه‌های حرف و نشانه‌های مقوله به صورت مشترک رشد و تغییر معناداری در این مهارت‌ها به دست آوردند. در دو مشارکت‌کننده اول و دوم خواندن ناکلمات معنادار شد، و در دو مشارکت‌کننده دوم و سوم درک متن معنادار گردید. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت که آموزش راهبردهای نقشه‌برداری از داستان و درک مطلب سبب بهبود اکثر مهارت-های خواندن دانش‌آموزان دارای مشکلات خواندن شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of story mapping and comprehension sterategies to improve reading skills for students with reading problems

نویسندگان [English]

  • fateme chitsaz 1
  • Kaazem Barzegar bafroie 2
  • Maryam zare 3

1 Yazd University

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of teaching story mapping strategies and comprehension on improving the reading skills of students with reading difficulties. This study was a single subject experimental study with baseline. The statistical population of the study consisted of students with reading difficulties in the third grade of elementary school in Yazd in the academic year 2020-2021. Due to the limitations caused by the corona pandemic, 4 male students were selected by convenience sampling method. The Internet continuously withdrew from the study and the study was conducted with 3 participants. 3 participants attended 12 sessions. The WISC– IV Test and the NAMA test were used to screen and determine the baseline. Data were analyzed by calculating the percentage of recovery and the index of stable change. According to the research findings in each participant, out of ten reading skills that were measured by face test, six skills improved in the first and third participant and eight skills in the second participant. All three participants in the rhyming subtests, word comprehension, vowel removal, letter marks and category marks jointly achieved significant growth and change in these skills. In the first and second participants, reading the non-words became meaningful, and in the second and third participants, comprehension of the text became meaningful, which was due to the teaching of story mapping strategies and comprehension.According to the research results, teaching story mapping strategies and comprehension has improved most of the reading skills of students with reading difficulties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comprehension strategy
  • Reading problems
  • Reading skills
  • Story mapping