نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22054/jpe.2023.71717.2530

چکیده

کم‌توانی ذهنی شاخه‌ای از اختلالات عصبی- تحولی است که نقایص شناختی و ارتباطی موجود در این افراد موجب شبکه اجتماعی محدودتر درمقایسه با جمعیت عمومی می‌شود، از سوی دیگر تغییرات رشدی که در طول سال‌های نوجوانی اتفاق می‌افتد آسیب‌پذیری در برابر تنهایی را در نوجوانان کم-توان ذهنی افزایش می‌دهد. هدف پژوهش حاضر تبیین تجارب زیستۀ تنهایی در نوجوانان کم‌توان ذهنی براساس رویکرد پدیدارشناسی وجودی بود. طرح این پژوهش از نوع کیفی و به روش هرمنوتیک بوده و داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 23 نفر از نوجوانان کم‌توان ذهنی خفیف و مرزی به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها همزمان با جمع آوری داده‌ها، به‌صورت دستی و با استفاده از روش دیکلمن انجام شد. در تحلیل داده‌ها چهار مضمون اصلی «تنهایی به عنوان تجربۀ جدایی»، «پیامد‌های تنهایی»، «معنای تنهایی» و «تنهایی به عنوان تجربه‌ی اساسی زندگی» استخراج شد که هر یک از این مضامین اصلی، از طریق تحلیل چندین زیرمضمون پدیدار گشت. نتایج پژوهش حاضر همسو با مبنای نظری و پژوهش‌های پدیدارشناسی وجودی، دلالت بر درک تنهایی به عنوان یک سازه‌ی وجودی در نوجوانان کم‌توان ذهنی دارد. . این یافته‌ها در کنار سایر شواهد پژوهشی مربوط به موضوع تنهایی وجودی، بینشی عمیق برای متخصصان آموزشی و درمانی فراهم می‌کند که در طرح ریزی برنامه‌های آموزشی، خدماتی و درمانی برای نوجوانان کم‌توان ذهنی، درک این افراد نسبت تنهایی وجودی را لحاظ نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploration the concept of loneliness in adolescents with intellectual disabilities based on the existential phenomenological approach

نویسندگان [English]

  • seyyed sina shams eslami 1
  • seyyed valiulla Mousavi 2
  • Sajjad Rezaei 3

1 M.A. in Psychology and Education of Exceptional Children, University of Guilan, Rasht, Iran.

2 Associate Professor, Department of Psychology, University of Guilan, Rasht, Iran

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran

چکیده [English]

Intellectual disability is a branch of neurodevelopmental disorders that the cognitive and communication defects in these people cause a limited social network compared to the general population, On the other hand, the developmental changes that occur during the teenage years increase the vulnerability to loneliness in intellectual disability adolescents. The purpose of the present study was to exploration the lived experiences of loneliness on the existential phenomenological approach in adolescents with intellectual disabilities. The design of this research is qualitative and hermeneutic, and the data was obtained through semi-structured interviews with 23 adolescents with mild and borderline intellectual disability. Data analysis was done simultaneously with data collection, manually and using the Dickelman method. In the data analysis, four main themes "Loneliness as an experience of separation", " Consequences of loneliness ", "The meaning of loneliness" and "Loneliness as a basic life experience" were extracted, and each of these main themes, through the analysis of several Subtopic appeared. The results of the present study, aligned with the theoretical basis and existential phenomenology researches, indicate the understanding of loneliness as an existential structure in adolescents with intellectual disabilities. These findings, along with other research evidences related to the issue of existential loneliness, provide a deep insight for educational and therapeutic experts , that in planning educational, service and treatment programs for adolescents with intellectual disabilities, consider these people's understanding of existential loneliness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual disability
  • adolescence
  • loneliness
  • existential phenomenological