نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزش پزشکی دانشکده آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (نویسنده مسئول)

2 دانشیارگروه آموزش پزشکی دانشکده آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

مشکلات رفتاری دانش­آموزان کم­توان­ذهنی یکی از عمده­ترین مسائل جوامع بشری و از پیچیده­ترین و دشوارترین مشکلات در کودکان و نوجوانان می­باشد که تا سن بزرگسالی نیز باقی می­ماند. از سوی دیگر پژوهش­های مربوط به مشکلات رفتاری به طور عمده در قالب الگوهای کلاسیک آماری انجام گرفته است؛ درحالی که رابطه­ی بین متغیرهای روان­شناختی یک رابطه­ی نادقیق است. مقاله حاضر به بررسی نقش خودکارآمدی، تحول زبانی­ و مهارت­های اجتماعی در مشکلات رفتاری دانش­آموزان کم­توان­ذهنی براساس گزارش معلم برپایه روش­های منعطف انجام شده است. بدین منظور همه دانش­آموزان پسر کم­توان­ذهنی استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 92-91 به عنوان جامعه­آماری پژوهش حاضر انتخاب شد و از بین آن­ها 28 دانش­آموز پسر به صورت نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند و معلم مربوطه چهار پرسشنامه (خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران، تحول رشد زبان نیوکامبر و هامیل، مهارت­های اجتماعی گرشام و الیوت و مشکلات رفتاری راتر) را برای هر دانش­آموز تکمیل کرد. نتایج رگرسیون خطی فازی پژوهش نشان داد که تحول زبان به طور تقریبی نقشی در مشکلات رفتاری دانش­آموزان ندارد اما متغیر خودکارآمدی عمومی و مهارت­های اجتماعی به طور تقریبی سبب کاهش مشکلات رفتاری دانش­آموزان کم­توان­­ذهنی می­شود. از این یافته­ها می­توان در زمینه­ی رفع مشکلات رفتاری دانش­آموز کم­توان­ذهنی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

On the behavioral problems of mentally retarded children Using fuzzy regression approach

نویسندگان [English]

  • shahram ranjdoust 1
  • shahram iazdani 2

چکیده [English]

Behavioral problems of
mentally retarded childrenare one of the most important human issues
and the most complex and difficult problems of children and young adults which
remain to the age of adulthood.  On the
other hand, studies of behavioral problems are primarily done within
statistical classical models; while the relationship between psychological
variables is not so accurate. So the present paper examines the role of
self-efficacy, language development,
and social skills on behavior problems of mentally
retarded children as reported by teachers using flexible procedures. For so doing, all the mentally retarded boy students of East Azerbaijan in the academic year 1391-92
formed the statistical population of this research;
from among whom 28 students were selected by cluster sampling and the pertinent teacher filled four questionnaires for each student (General
Self-Efficacy of Sheerer & et al.; Language Development of Newcamber & Hamyl; Social Skills of Gresham & Elliot; and Behavioral
Problems of Rutter).  In this study, the content validity was confirmed by the experts in the field using Delphi method, and also the rate of Chronbach alpha for all the variables was reported to be above 85% which suggests a good reliability for the instruments.  The results of fuzzy linear regression analysis
showed that language development has almost no role in the behavioral problems of the students; but
the general self-efficacy
and social skills reduce
behavioral problems of
mentally retarded students. Findings of
this research might be helpful in solving the behavioral problems of children with mental
retardation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self efficacy
  • Language Development
  • social skills
  • behavioral problems of students
  • Fuzzy Regression
احمدیان، ف. (1384). رابطه شیوه­های فرزندپروری با خودکارآمدی و سلامت روانی دانش­آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
اصغری، س. م. (1387). کارآئی آموزش حرفه­ای برای کودکان و نوجوانان کم­توان ذهنی. مجله تعلیم و تربیت استثنایی؛ 26، 82-14.
اعرابیان، ا. (1383). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
حسن زاده، س؛ مینایی، ا. (1380). انطباق وهنجار­یابی آزمون Told-p3. تهران: سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور.
دستجردی کاظمی، م. (1389). توصیف برخی ویژگی­های نحوی در گفتار دانش آموزان کم توان ذهنی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی؛ 10، )38(، 96-80.
راثی، م. (1382). بررسی رابطه گرایش دینی با عزت نفس و خودکارآمدی در بین دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهر تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
رفیق ایرانی، س. (1385). مقایسه اثربخشی آموزش روش­های ایمن سازی روانی و مهارت­های مطالعه بر اضطراب امتحان و خودکارآمدی در دانش آموزان دختر. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
سیف نراقی، م. (1384). بررسی و مقایسه مهارت­های­اجتماعی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان مبتلا به نارسایی­های ویژه یادگیری. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی.15، سال 5 )1(، 12-18.
شریفی، پ. (1373). مبانی روان­شناختی کودکان عقب مانده آموزش پذیر و تربیت پذیر.تهران: نشر عروج.
شهیم، س. (1383). هنجاریابی مقیاس روش درجه بندی مهارت­های­اجتماعی برای کودکان پیش دبستانی شیراز.مجله اندیشه و رفتار.12،2(2)،58-55
کرمانشاهی، س. (1386). درک و تجربیات مادران کودکان عقب مانده ذهنی از پدیده سلامت، طراحی، و ارزشیابی مدل پرستاری ارتقاء سلامت. رساله دکترای رشته آموزش پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس.
کریمی طرقبه ، ا. (1388) . تعیین رابطه بین خودکارآمدی و مراحل تغییر رفتار تمرینی در دانشجویان­. مدیریت ورزش، 2، 20-183.
نادری، ع. ؛ سیف نراقی، م. (1369). دانش­آموزان استثنایی.تهران: امیر­کبیر.
Arefi, M. Taheri, S.M. (2011). Testing fuzzy hypotheses using fuzzy data based on fuzzy Test statistics. Journal of uncertain systems, 5(1),45-61.
Blair, K. A. (2004). Playing it cool: Temperament, emotion regulation and
social behavior in preschoolers. Journal of School Psychology, 42, 419-443.
Buysse. &.Baily.D.B.(1993).Behavioral and developmental outcomes in young children with disabilitegrated and segregated stting: A review of comparative studies. Journal of Special Education,20,434-461.
Feil,E.G. (1993). Investigation of a multiple-gated screening system for preschool behavior problems. Behavior Disorders,19, 44-53.
Elliott,S.N.&Gresham,F.M.(1993).Social skills interventions for children. Behavior Modification,17,287-313.
Feil,E.G. (1993). Investigation of a multiple-gated screening system for preschool behavior problems. B ehavior Disorders,19, 44-53.
Gimpel, G. A. & Holland, M. L. (2003). Emotional and behavioral problems of young children. New York: The Guilford Press.
Rutter,M.A. (1967). Children,s behavior questionnaire for completion by teachers: Preliminary findings. Journal of Child Psychology and Psychitry, 8, 1-11.
Smithson.M,& Verkuilen.J(2006).Fuzzy Set Theory: Applications in the Social Sciences (Quantitative Applications in the Social Sciences). Thousand Oaks, CA: Sage
Parajes, F. & Miller, M.D. (1994). The role of self-efficacy and self-concept beliers in Mathematical Problems-solving. A path analysis. Journal of Educational Psychology, 86: 193 – 203.
Newcomer, P.L. & Hammill, D.D. (1998). Test of Language Development- Primary. (3rd.ed). Austin, TX:Proed
Sands, D.J. (2000). Inclusive Education for the 21 Century. Belmont: Wadsworth, Inc.
Starczewski, J.T.(2013).Advanced Concepts in Fuzzy Logic and Systems with Membership Uncertainty. Springer, Heidelberg
Goldstein, S. (1995). Understanding and Managing Children s Classroom Behavior. New York: John Wiley and Sons, Inc.
Margalit, M. (1993). Social skills and classroom behavior among adolescents with mild mental retardation. American Journal Retardation,97,685-691.