نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزش پزشکی دانشکده آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (نویسنده مسئول)

2 دانشیارگروه آموزش پزشکی دانشکده آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

مشکلات رفتاری دانش­آموزان کم­توان­ذهنی یکی از عمده­ترین مسائل جوامع بشری و از پیچیده­ترین و دشوارترین مشکلات در کودکان و نوجوانان می­باشد که تا سن بزرگسالی نیز باقی می­ماند. از سوی دیگر پژوهش­های مربوط به مشکلات رفتاری به طور عمده در قالب الگوهای کلاسیک آماری انجام گرفته است؛ درحالی که رابطه­ی بین متغیرهای روان­شناختی یک رابطه­ی نادقیق است. مقاله حاضر به بررسی نقش خودکارآمدی، تحول زبانی­ و مهارت­های اجتماعی در مشکلات رفتاری دانش­آموزان کم­توان­ذهنی براساس گزارش معلم برپایه روش­های منعطف انجام شده است. بدین منظور همه دانش­آموزان پسر کم­توان­ذهنی استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 92-91 به عنوان جامعه­آماری پژوهش حاضر انتخاب شد و از بین آن­ها 28 دانش­آموز پسر به صورت نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند و معلم مربوطه چهار پرسشنامه (خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران، تحول رشد زبان نیوکامبر و هامیل، مهارت­های اجتماعی گرشام و الیوت و مشکلات رفتاری راتر) را برای هر دانش­آموز تکمیل کرد. نتایج رگرسیون خطی فازی پژوهش نشان داد که تحول زبان به طور تقریبی نقشی در مشکلات رفتاری دانش­آموزان ندارد اما متغیر خودکارآمدی عمومی و مهارت­های اجتماعی به طور تقریبی سبب کاهش مشکلات رفتاری دانش­آموزان کم­توان­­ذهنی می­شود. از این یافته­ها می­توان در زمینه­ی رفع مشکلات رفتاری دانش­آموز کم­توان­ذهنی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

احمدیان، ف. (1384). رابطه شیوه­های فرزندپروری با خودکارآمدی و سلامت روانی دانش­آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
اصغری، س. م. (1387). کارآئی آموزش حرفه­ای برای کودکان و نوجوانان کم­توان ذهنی. مجله تعلیم و تربیت استثنایی؛ 26، 82-14.
اعرابیان، ا. (1383). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
حسن زاده، س؛ مینایی، ا. (1380). انطباق وهنجار­یابی آزمون Told-p3. تهران: سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور.
دستجردی کاظمی، م. (1389). توصیف برخی ویژگی­های نحوی در گفتار دانش آموزان کم توان ذهنی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی؛ 10، )38(، 96-80.
راثی، م. (1382). بررسی رابطه گرایش دینی با عزت نفس و خودکارآمدی در بین دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهر تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
رفیق ایرانی، س. (1385). مقایسه اثربخشی آموزش روش­های ایمن سازی روانی و مهارت­های مطالعه بر اضطراب امتحان و خودکارآمدی در دانش آموزان دختر. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
سیف نراقی، م. (1384). بررسی و مقایسه مهارت­های­اجتماعی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان مبتلا به نارسایی­های ویژه یادگیری. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی.15، سال 5 )1(، 12-18.
شریفی، پ. (1373). مبانی روان­شناختی کودکان عقب مانده آموزش پذیر و تربیت پذیر.تهران: نشر عروج.
شهیم، س. (1383). هنجاریابی مقیاس روش درجه بندی مهارت­های­اجتماعی برای کودکان پیش دبستانی شیراز.مجله اندیشه و رفتار.12،2(2)،58-55
کرمانشاهی، س. (1386). درک و تجربیات مادران کودکان عقب مانده ذهنی از پدیده سلامت، طراحی، و ارزشیابی مدل پرستاری ارتقاء سلامت. رساله دکترای رشته آموزش پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس.
کریمی طرقبه ، ا. (1388) . تعیین رابطه بین خودکارآمدی و مراحل تغییر رفتار تمرینی در دانشجویان­. مدیریت ورزش، 2، 20-183.
نادری، ع. ؛ سیف نراقی، م. (1369). دانش­آموزان استثنایی.تهران: امیر­کبیر.
Arefi, M. Taheri, S.M. (2011). Testing fuzzy hypotheses using fuzzy data based on fuzzy Test statistics. Journal of uncertain systems, 5(1),45-61.
Blair, K. A. (2004). Playing it cool: Temperament, emotion regulation and
social behavior in preschoolers. Journal of School Psychology, 42, 419-443.
Buysse. &.Baily.D.B.(1993).Behavioral and developmental outcomes in young children with disabilitegrated and segregated stting: A review of comparative studies. Journal of Special Education,20,434-461.
Feil,E.G. (1993). Investigation of a multiple-gated screening system for preschool behavior problems. Behavior Disorders,19, 44-53.
Elliott,S.N.&Gresham,F.M.(1993).Social skills interventions for children. Behavior Modification,17,287-313.
Feil,E.G. (1993). Investigation of a multiple-gated screening system for preschool behavior problems. B ehavior Disorders,19, 44-53.
Gimpel, G. A. & Holland, M. L. (2003). Emotional and behavioral problems of young children. New York: The Guilford Press.
Rutter,M.A. (1967). Children,s behavior questionnaire for completion by teachers: Preliminary findings. Journal of Child Psychology and Psychitry, 8, 1-11.
Smithson.M,& Verkuilen.J(2006).Fuzzy Set Theory: Applications in the Social Sciences (Quantitative Applications in the Social Sciences). Thousand Oaks, CA: Sage
Parajes, F. & Miller, M.D. (1994). The role of self-efficacy and self-concept beliers in Mathematical Problems-solving. A path analysis. Journal of Educational Psychology, 86: 193 – 203.
Newcomer, P.L. & Hammill, D.D. (1998). Test of Language Development- Primary. (3rd.ed). Austin, TX:Proed
Sands, D.J. (2000). Inclusive Education for the 21 Century. Belmont: Wadsworth, Inc.
Starczewski, J.T.(2013).Advanced Concepts in Fuzzy Logic and Systems with Membership Uncertainty. Springer, Heidelberg
Goldstein, S. (1995). Understanding and Managing Children s Classroom Behavior. New York: John Wiley and Sons, Inc.
Margalit, M. (1993). Social skills and classroom behavior among adolescents with mild mental retardation. American Journal Retardation,97,685-691.