بررسی ملاک‌های دوستی و دوست‏یابی افراد سندرم داون24-14 سال و مقایسۀ آن با سایر گروه‏های عقب‏ماندۀ ذهنی آموزش‏پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ملاک‌های دوستی و دوست‏یابی افراد سندرم داون 14 تا 24 سال و مقایسه آن با سایرگروه‏های عقب‏ماندۀ ذهنی آموزش‏پذیر مرکز توانبخشی ولی عصر تهران سال 89-88 صورت گرفت. روش:روش این پژوهش زمینه ای است. جامعۀ آماری: جامعۀ پژوهش کلیه افراد سندرم داون و عقب‏ماندۀ ذهنی آموزش‏پذیر 14 تا 24 سال مرکز ولی عصر در سال تحصیلی 89-88می‌باشد. نمونۀ آماری،حجم آن و چگونگی گزینش آن: محقق ابتدا با مراجعه به مرکز ولی عصر تهران 25 نفر گروه سندرم داون و 25 نفر عقب‏ماندۀ ذهنی آموزش‏پذیر را با استفاده از روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب کرد و آنان را به لحاظ ویژگی‏هایی مانند سن، جنسیت، طبقۀ اجتماعی ـ اقتصادی با یکدیگر همتا نمود. روش جمع‏آوری داده‌ها و ابزار های آن: آزمون محقق ساخته 28 سئوالی که چهار زمینه مانند گذراندن اوقات فراغت، تعاون، ویژگی‏های  مثبت ارتباطی و ویژگی‏های منفی ارتباطی را می‌سنجد، اجرا کرده و به بررسی و مقایسۀ این دو گروه پرداخته است. روش آماری: تحلیل آماری با استفاده از آزمون t مستقل انجام شد. نتایج: نتایج نشان داد که با 95 درصد اطمینان این دو گروه در ویژگی‏های گذراندن اوقات فراغت با یکدیگر، تعاون و ویژگی‏های منفی ارتباطی تفاوت معناداری ندارند ولی با 95 درصد اطمینان در ویژگی‏های مثبت ارتباطی و ملاک‌های دوستی و دوست‏یابی تفاوت معناداری دارند. به سخن دیگر در این زمینه‌ها افراد سندرم داون  در مقایسه با سایر گروه‏های عقب‏ماندۀ ذهنی آموزش‏پذیر بهتر عمل کردند. از آنجایی که در مراکز و مدارس ویژه (کودکان سندرم داون و عقب‏مانده های آموزش‏پذیر) بیشتر به مسائل تحصیلی و آموزشی و شغلی پرداخته می‌شود در حالی که افراد سندرم داون و عقب‏ماندۀ ذهنی آموزش‏پذیر نیاز به مهارت‏های اجتماعی از جمله مهارت‏های دوستی و دوست‏یابی دارند، پیشنهاد می‌شود که در این مراکز علاوه بر بعد تحصیلی به بعد مهارت‏های اجتماعی توجه شود.

کلیدواژه‌ها


راهنمای آماری و تشخیص اختلالات روانی، جلد یک، تألیف انجمن روان‏پزشکی آمریکا (2003)، ترجمۀ نوریان، احمد؛ نائینیان، محمد رضا؛ اللهیاری، عباسعلی؛ مداحی، محمد ابراهیم. (1389). تهران ، انتشارات شاهد.
سیف نراقی، مریم، نادری، عزت ا.... (1389). روان‏شناسی کودکان عقب‏ماندۀ ذهنی و روش‎های آموزش آن‌ها، تهران، انتشارات سمت.
سیف نراقی، مریم، نادری، عزت ا.... (1389). روان‏شناسی و آموزش کودکان استثنایی، تهران، انتشارات ارسباران.
 سیف نراقی، مریم، نادری، عزت ا.... (1389). روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسان، تهران، انتشارات ارسباران.
کاپلان، هارولد، سادوک، بنیامین و کرپ، جک. (1994). خلاصۀ روان‏پزشکی و علوم رفتاری، ترجمۀ پورافکاری، نصرا...، 1386، تهران، انتشارات شهرآب.
میلانی فر، بهروز، (1389)، روان‏شناسی کودکان و نوجوانان استثنائی، چاپ نهم، تهران، قومس.
کافمن، هالاهان. (1944). مقدمه ای بر آموزش‏های ویژۀ کودکان استثنایی ، ترجمۀ جوادیان، معینی، 1386، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
Cheseldine , S.E., & Jeffree ,D., M. (1981). Mentally handicapped adolescents: their use of leisure, Journal of Mental Deficiency Research, 25, 49-5
GArdner,J.F., & Carra , D.T. (2005). Attainment of personal outcomes by people with developmental disabilities, mental retartdation 43, 147 -171     
Gilson , B.B , & Gilson , S.F. (1998). Making friend and building relationship. In . P. Wehman & J.Kregel (Eds.) more than a job: scuring satisfying careers for people with disabilities, (pp 301-318). Baltimore : books publishing.
Goldetein,H., & morgan ,L. (2002) . Social interaction and models of friendship development.In H.Goldetein, L.A. kaczmarek , & English (Eds). Promoting social communicaton . children with developmental  discabilities from birth to adalescene.(pp.5_55). paltimore:Bookes Publishing.
Heiman  T (2000) friendship quality among children in three educational settins. Journal in intellectual and developmental disability, 25(1),1-12.
Hill,B.K., Rotegard, L.L., & Bruiniks , R, H. (1984). The quality of life of mentally retarded people in residential care. Social works , 29 , 275-281
Kasari , c., & Beauminger , N. (1998). social and emotional development in children with mental retardation. In J.A burack in J.A bruack , R.M . Hodapp , & E. Zilger (Egs) Hand Book of mental reatardation and development (pp. 411-436). Cambridge NY: Cambridge university press.   
Kaufman , S (1984). Friendship , coping system and community adjustment of mildly retarded adults . in R.B. Edgerton (Ed).  live in process: medley related adults in a large city (pp.13-19)           
Landesman - Dwyer, S. Berson , G. & Romer , D. (1979). - Affiliation  and friendship of mentally  retarded  residents  in group  homes  . American  journal of  mental Deficiency, 83, 571, 580. Lut fiyya , center, on human Policy (1997), importance of  friend shipes Between people with and without mental retardation .NICHD
Roger  W . Byard MBB , MD . (2007). -Forensic  issues  in  Down  syndrome  fatalities.Journal  of  forensic  and  legal  medicine ,  14 , 475 – 481
Warren , S. F. , yoder  , P . J . , & Leew , S . V . (2002) Promoting  social – communicative  development  in  infants  and  toddlers  . in H . Gohdstein , L . A . Kaczmarek ,& K . M . English ( Eds) promotion social communication : children  with developmental  disabilities from  birth  to  adolescence .( Pp  . 128 – 149 ) . Balitimore : books  publishi
Wiltz, J (2003). Measuring relationship strength in roomates with MR/D: the developmental disabilities , 24,359-367. 
Wiltz , j. & Reiss , S. (2003) . compatibility of housemantes with mental retardation . American journal on mental restardation , 108 , 173-180 .
Wiltz  james  , M.A . (2005) . Identifyinng  factors  associated  with  friend ship  in individuals   with  mental  retardation. the ohio  state  univeisity .
Community  of  sant , E gidio – Solidarity  -(2007)  mentally  disabled  mentally  disabled : friends  without  limits  .
Zetlin , A, G. & murtagugh , M (1988) . freidnship pattern of mildly learning handi copped and nonhandicappel high school students , American journal on mental retardation , 92, 447-457